Tìm chữ theo âm Quảng Đông: lau2

8 nét

12 nét

14 nét