Tìm chữ theo âm Quảng Đông: gwaai1

8 nét

13 nét

17 nét

19 nét