Có 1 kết quả:

đằng

1/1

đằng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nước nhảy vọt lên
2. nước Đằng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nước chảy vọt lên.
2. (Danh) Nước “Đằng”, một chư hầu của nhà Tây Chu 西周 thời xưa, nay ở vào tỉnh Sơn Đông 山東.
3. (Danh) Họ “Đằng”.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước chảy vọt lên.
② Nước Ðằng.
③ Quai mồm ra mà nói.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Nước chảy) vọt lên;
② (văn) Quai mồm ra mà nói;
③ [Téng] Nước Đằng (tên nước đời Chu, ở huyện Đằng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc): 孟子之滕 Mạnh tử đi sang nước Đằng (Mạnh tử);
④ [Téng] (Họ) Đằng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước vọt lên — Truyền đạt. Tới. Đến.