Có 1 kết quả:

lâm

1/1

lâm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mưa dầm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mưa dầm. ◎Như: “cửu hạn phùng cam lâm” 久旱逢甘霖 nắng hạn lâu ngày gặp mưa lành.

Từ điển Thiều Chửu

① Mưa dầm.

Từ điển Trần Văn Chánh

Mưa dầm (mưa lớn liên tục): 秋霖 Mưa thu; 甘霖 Mưa rào.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưa dầm, mưa dai mấy ngày không tạnh. Cũng nói: Lâm vũ 霖雨.

Từ ghép 1