Có 2 kết quả:

昆 con𡥵 con

1/2

con [côn, gon]

U+6606, tổng 8 nét, bộ nhật 日 (+4 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

đẻ con, con cái; bà con

Tự hình 4

Dị thể 6

Bình luận 0

con

U+21975, tổng 11 nét, bộ tử 子 (+8 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đẻ con, con cái; bà con

Bình luận 0