Có 2 kết quả:

哩 li唎 li

1/2

li [, ]

U+54E9, tổng 10 nét, bộ kǒu 口 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

(modal final particle similar to 呢[ne5] or 啦[la5])

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 6

Một số bài thơ có sử dụng

li []

U+550E, tổng 10 nét, bộ kǒu 口 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

variant of 哩[li5]

Tự hình 1