Có 2 kết quả:

些 suò ㄙㄨㄛˋ嗦 suò ㄙㄨㄛˋ

1/2

suò ㄙㄨㄛˋ [ㄙㄚ, xiē ㄒㄧㄝ]

U+4E9B, tổng 8 nét, bộ ér 二 (+6 nét)
hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lượng từ: một ít. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Lão nhi hòa giá tiểu tư thượng nhai lai mãi liễu ta tiên ngư, nộn kê” 老兒和這小廝上街來買了些鮮魚, 嫩雞 (Đệ tứ hồi) Ồng già và đứa ở ra phố mua một ít cá tươi, gà giò.
2. (Phó) Ít, chút xíu. ◎Như: “ta vi” 些微 chút ít. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Thành lí, tịnh vô ta động tĩnh” 城裏, 並無些動靜 (Đệ tứ thập nhất hồi) Trong thành, không có chút động tĩnh gì cả.
3. (Phó) Dùng sau hình dung từ, biểu thị so sánh, hơn kém. ◎Như: “đa ta” 多些 nhiều hơn chút, “dung dị ta” 容易些 dung dị hơn.
4. Một âm là “tá”. (Trợ) Dùng ở cuối câu, biểu thị thương cảm. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Bàng dương vô sở ỷ, Quảng đại vô sở cực tá!” 彷徉無所倚, 廣大無所極些 (Chiêu hồn 招魂) Quanh co không biết nương tựa vào đâu, Rộng bao la không biết đâu là cùng!

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

suò ㄙㄨㄛˋ [suō ㄙㄨㄛ]

U+55E6, tổng 13 nét, bộ kǒu 口 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: sỉ sách 哆嗦)

Tự hình 2

Từ ghép 1

Bình luận 0