Có 3 kết quả:

tháithảithể

1/3

thái

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. tia sáng
2. rực rỡ, nhiều màu
3. tiếng hoan hô, reo hò

thải

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. tia sáng
2. rực rỡ, nhiều màu
3. tiếng hoan hô, reo hò

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tơ màu, lụa nhiều màu sắc.

Từ điển Thiều Chửu

① Tơ màu, tua màu, tục gọi hàng tơ là ngũ sắc là thải.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Lụa màu, tơ màu, hàng tơ nhiều màu;
② Sặc sỡ, nhiều màu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lụa ngũ sắc. Cũng đọc Thái.

thể

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Thể 彩.