Có 1 kết quả:

帙 pho

1/1

pho [dật, trật]

U+5E19, tổng 8 nét, bộ cân 巾 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh