Có 6 kết quả:

䃣 ve蟡 ve𡐮 ve𢠿 ve𤳰 ve𬠄 ve

1/6

ve

U+40E3, tổng 17 nét, bộ thạch 石 (+12 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ve rượu (lọ nhỏ)

Tự hình 1

Dị thể 2

ve [vờ]

U+87E1, tổng 18 nét, bộ trùng 虫 (+12 nét)

Từ điển Viện Hán Nôm

ve sầu, con ve

Tự hình 2

Dị thể 2

ve

U+2142E, tổng 15 nét, bộ thổ 土 (+12 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ve rượu

ve [vay, vui]

U+2283F, tổng 12 nét, bộ tâm 心 (+9 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vuốt ve, ve gái

Tự hình 1

ve

U+24CF0, tổng 19 nét, bộ điền 田 (+14 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vuốt ve, ve gái

ve

U+2C804, tổng 12 nét, bộ trùng 虫 (+6 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ve sầu, con ve