Có 2 kết quả:

儿 r 兒 r

1/2

r [ēr , ér ㄦˊ, rén ㄖㄣˊ]

U+513F, tổng 2 nét, bộ rén 儿 (+0 nét)
giản thể, tượng hình

r [ér ㄦˊ, ㄋㄧˊ]

U+5152, tổng 8 nét, bộ rén 儿 (+6 nét)
phồn thể, tượng hình