Có 1 kết quả:

咋 zǎ

1/1

[, zhā, zhà]

U+548B, tổng 8 nét, bộ kǒu 口 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh