Có 1 kết quả:

咋 zǎ ㄗㄚˇ

1/1

ㄗㄚˇ [ㄗㄜˊ, zhā ㄓㄚ, zhà ㄓㄚˋ]

U+548B, tổng 8 nét, bộ kǒu 口 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh