Có 2 kết quả:

khápkhạp

1/2

kháp

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái li lớn bằng gỗ, dùng để uống rượu.

khạp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái cốc đựng rượu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đồ đựng rượu thời xưa.
2. (Danh) Phiếm chỉ đồ dùng để chứa đựng như hộp, cốc, chén, v.v.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái cốc, đồ đựng rượu.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cốc đựng rượu (thời xưa).