Có 1 kết quả:

minh

1/1

minh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. biển
2. mưa nhỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bể, biển. ◎Như: “Nam minh” 南溟 bể Nam.
2. (Tính) Mưa nhỏ.
3. (Tính) Đen xanh.

Từ điển Thiều Chửu

① Bể, như Nam minh 南溟 bể Nam.
② Mưa nhỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Bể cả, biển lớn: 南溟 Biển Nam;
② Mưa nhỏ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biển — Mưa nhỏ.

Từ ghép 4