Có 1 kết quả:

bôi

1/1

bôi

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái cốc, cái chén

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “bôi” 杯.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ bôi 杯.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 杯 (bộ 木).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Bôi 杯.