Có 2 kết quả:

giagià

1/2

gia

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái kèn của rợ Hồ thuở xưa. Cũng đọc Già.

già

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái kèn lá

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái kèn lá (làm bằng lá cuốn lại thổi), tựa như cái “địch” 笛, còn gọi là “hồ già” 胡笳 vì do người Hồ làm ra. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Tín Dương thành thượng động bi già” 信陽城上動悲笳 (Ngẫu hứng 偶興) Trên thành Tín Dương vang lên tiếng kèn ai oán.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái kèn lá người mán cuốn lá lại thổi, gọi là hồ già 胡笳. Nguyễn Du 阮攸: Tín Dương thành thượng động bi già 信陽城上動悲笳 trên thành Tín Dương vang lên tiếng kèn ai oán.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cái kèn lá (làm bằng lá cuốn lại).