Có 2 kết quả:

vivy

1/2

vi

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Rau “vi” (lat. Osmunda regalis).
2. (Danh) § Xem “tử vi” 紫薇.
3. (Danh) § Xem “tường vi” 薔薇.

Từ ghép

vy

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rau vi

Từ điển Thiều Chửu

① Rau vi.
② Tử vi 紫薇 cây hoa tử vi. tục gọi là hoa bách nhật hồng 百日紅. Về nhà Ðường 唐 trồng ở tỉnh Chung Thư. Sau gọi tỉnh Chung Thư là Tử Vi tỉnh 紫薇省. Nhà Minh 明 đổi làm ti Bố Chính, cho nên gọi Bố Chính ti 布政司 là Vi viên 薇垣.
③ Tường vi 薔薇. Xem chữ tường 薔.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rau vi;
② Xem 紫薇 [zêwei];
③ Xem 薔薇 [qiángwei].