Có 1 kết quả:

vị
Âm Hán Việt: vị
Tổng nét: 7
Bộ: nhân 人 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: ノ丨丶一丶ノ一
Thương Hiệt: OYT (人卜廿)
Unicode: U+4F4D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Pinyin: wèi ㄨㄟˋ
Âm Nôm:
Âm Nhật (onyomi): イ (i)
Âm Nhật (kunyomi): くらい (kurai), ぐらい (gurai)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: wai2, wai6

Tự hình 4

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

1/1

vị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vị trí

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chỗ, nơi. ◎Như: “tọa vị” 座位 chỗ ngồi.
2. (Danh) Ngôi, chức quan. ◎Như: “bất kế danh vị” 不計名位 không phân biệt tên tuổi chức tước.
3. (Danh) Cấp bậc. ◎Như: “tước vị” 爵位.
4. (Danh) Chuẩn tắc của sự vật. ◎Như: “đơn vị” 單位.
5. (Danh) Tiếng tôn kính người. ◎Như: “chư vị” 諸位 các ngài, “các vị” 各位 quý ngài.
6. (Danh) Lượng từ: đơn vị dùng cho người, mang ý kính trọng. ◎Như: “thập vị khách nhân” 十位客人 mười người khách, “ngũ vị lão sư” 五位老師 năm vị lão sư.
7. (Động) Ở, tại. ◎Như: “Trung Quốc vị ư Á châu đích đông nam phương” Trung Quốc ở vào phía đông nam Á châu.
8. (Động) Xếp đặt, an bài.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngôi, cái chỗ ngồi của mình được ở gọi là vị, như địa vị 地位, tước vị 爵位, v.v.
② Vị, lời tôn kính người, như chư vị 諸位 mọi ngài, các vị 各位 các ngài, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nơi, chỗ, vị trí: 座位 Chỗ ngồi;
② Chức vị, địa vị: 名位 Địa vị có danh vọng;
③ Vị, ngài, bạn...: 三位貴客 Ba vị khách quý;
④ Ngôi vua: 即位 Lên ngôi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi thứ — Chỗ đứng. Td: Vị trí — Tiếng kính trọng để gọi người khác. Td: Quý vị, Liệt vị.

Từ ghép 67

an vị 安位bái vị 拜位bài vị 牌位bản vị 本位bảo vị 寶位bị vị 備位bổn vị hoá tệ 本位貨幣các vị 各位chánh vị 正位chư vị 諸位chức vị 職位cương vị 冈位cương vị 崗位danh vị 名位danh vị bất chương 名位不彰đăng vị 登位địa vị 地位định vị 定位đoạt vị 奪位đồng vị 同位đơn vị 单位đơn vị 單位hoán vị 換位học vị 学位học vị 學位hư vị 虛位kế vị 繼位lan vị 栏位lan vị 欄位liệt vị 列位linh vị 靈位lục vị 六位ngân bản vị 銀本位nhiếp vị 攝位nhuận vị 閏位nhượng vị 讓位phẩm vị 品位phương vị 方位quốc tế địa vị 國際地位quy vị 歸位soán vị 篡位số vị 数位số vị 數位tại vị 在位tân vị 賓位thiện vị 禅位thiện vị 禪位thoái vị 退位thứ vị 次位tịch vị 席位tiếm vị 僭位toạ vị 坐位toạ vị 座位tốn vị 遜位truất vị 黜位tức vị 即位tức vị 卽位tước vị 爵位tựu vị 就位vị hiệu 位號vị thứ 位次vị trí 位置vị tử 位子vị ư 位於vị vọng 位望vô vị 無位vương vị 王位