Có 2 kết quả:

chiêmchiếm

1/2

chiêm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quan sát, theo dõi

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dòm, nhìn xem. § Cũng như “chiêm” 覘.
2. Một âm là “chiếm”. (Động) Đoạt lấy. § Cũng như “chiếm” 占. ◎Như: “chiếm cứ” 佔據 chiếm giữ.

Từ điển Thiều Chửu

① Dòm xem.
② Một âm là chiếm. Chiếm lấy, như chiếm cứ 佔據 chiếm giữ lấy.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Dòm, nhìn xem.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhìn. Xem — Lấy làm của mình. Một âm khác là Chiếm.

chiếm

phồn thể

Từ điển phổ thông

chiếm đoạt của người khác

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dòm, nhìn xem. § Cũng như “chiêm” 覘.
2. Một âm là “chiếm”. (Động) Đoạt lấy. § Cũng như “chiếm” 占. ◎Như: “chiếm cứ” 佔據 chiếm giữ.

Từ điển Thiều Chửu

① Dòm xem.
② Một âm là chiếm. Chiếm lấy, như chiếm cứ 佔據 chiếm giữ lấy.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Chiếm lấy: 佔據 Chiếm cứ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Chiếm 占.

Từ ghép 11