Có 1 kết quả:

thục

1/1

thục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hiền lành

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Trong trẻo, thanh triệt. ◎Như: “thục thanh” 淑清 trong trẻo.
2. (Tính) Hiền lành, tốt đẹp (thường dùng cho đức tính phụ nữ). ◎Như: “hiền thục” 賢淑, “trinh thục” 貞淑 đều là tiếng khen con gái có đức trinh tiết u nhàn. § Lệ nhà Thanh chồng làm quan tới tam phẩm thì vợ được phong là “thục nhân” 淑人.

Từ điển Thiều Chửu

① Trong trẻo, hiền lành.
② Tiếng dùng để khen con gái, như hiền thục 賢淑, trinh thục 貞淑 đều là tiếng khen con gái có đức trinh tiết u nhàn. Lệ nhà Thanh chồng làm quan tới tam phẩm thì vợ được phong là thục nhân 淑人.

Từ điển Trần Văn Chánh

Hiền lành, hiền thục, thùy mị, dịu dàng, dịu hiền, xinh đẹp (thường chỉ phụ nữ): 淑女 Người con gái đẹp và thùy mị; 淑心 Lòng tốt; 淑人君子 Người quân tử, người lương thiện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước trong vắt — Trong sạch tốt đẹp.

Từ ghép 3