Có 13 kết quả:

塾 shú ㄕㄨˊ孰 shú ㄕㄨˊ朱 shú ㄕㄨˊ淑 shú ㄕㄨˊ焂 shú ㄕㄨˊ熟 shú ㄕㄨˊ秫 shú ㄕㄨˊ菽 shú ㄕㄨˊ藪 shú ㄕㄨˊ蜍 shú ㄕㄨˊ襡 shú ㄕㄨˊ贖 shú ㄕㄨˊ赎 shú ㄕㄨˊ

1/13

shú ㄕㄨˊ

U+587E, tổng 14 nét, bộ tǔ 土 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

lớp học tại nhà

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chái nhà, gian nhà hai bên cửa cái.
2. (Danh) Trường học do tư nhân lập ra (ngày xưa). ◎Như: “tư thục” 私塾, “gia thục” 家塾.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái chái nhà. Gian nhà hai bên cửa cái gọi là thục. Là chỗ để cho con em vào học, cho nên gọi chỗ chái học là gia thục 家塾. Ðời sau nhân thế mới gọi tràng học tư là tư thục 私塾, mà gọi thầy học là thục sư 塾師 vậy.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trường học tư (thời xưa): 私塾 Trường tư; 家塾 Lớp dạy gia đình;
② (văn) Chái nhà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà nhỏ ở cạnh cổng chánh ra vào — Trường học. Td: Tư thục.

Từ điển Trung-Anh

private school

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 3

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng

shú ㄕㄨˊ

U+5B70, tổng 11 nét, bộ zǐ 子 (+8 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

ai đó, cái gì đó

Từ điển trích dẫn

1. (Đại) Ai, người nào? ◎Như: “thục vị” 孰謂 ai bảo. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Gia sơn thục bất hoài tang tử” 家山孰不懷桑梓 (Đề Hà Hiệu Úy "Bạch vân tư thân" 題何校尉白雲思親) Tình quê hương ai chẳng nhớ cây dâu cây tử ( "tang tử" chỉ quê cha đất tổ).
2. (Đại) Cái gì, cái nào, gì? ◎Như: “thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã” 是可忍也孰不可忍也 sự ấy nhẫn được thì gì chả nhẫn được.
3. (Động) Chín (nấu chín, trái cây chín). ◇Lễ Kí 禮記: “Ngũ cốc thì thục” 五穀時孰 (Lễ vận 禮運) Ngũ cốc chín theo thời.
4. (Phó) Kĩ càng. ◇Sử Kí 史記: “Nguyện túc hạ thục lự chi” 願足下孰慮之 (Hoài Âm Hầu liệt truyện 淮陰侯列傳) Xin túc hạ nghĩ kĩ cho.

Từ điển Thiều Chửu

① Ai, chỉ vào người mà nói, như thục vị 孰謂 ai bảo.
② Gì, chỉ vào sự mà nói. Như thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã 是可忍也孰不可忍也 sự ấy nhẫn được thì gì chả nhẫn được.
③ Chín.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Ai: 父與夫孰親? Cha với chồng ai thân hơn? (Tả truyện); 孰謂不可 Ai nói không được?. 【孰與】thục dữ [shuýư] (văn) a. Với ai, cùng ai: 百姓不足,君孰與足? Nếu trăm họ không no đủ thì nhà vua no đủ với ai? (Luận ngữ); b. So với ... thì thế nào, so với ... thì ai (cái nào) hơn (dùng trong câu hỏi so sánh): 救趙孰與勿救? Cứu Triệu với không cứu thì thế nào ? (Chiến quốc sách); 早救孰與晚救 Cứu sớm với cứu trễ thì thế nào hay hơn? (Sử kí); 吾孰與城北徐公美? Tôi với Từ Công ở phía bắc thành ai đẹp hơn? (Chiến quốc sách); 起曰:治百官親萬民,實府庫,子孰與起? Ngô Khởi nói: Về việc trị lí quan lại, thân gần với dân chúng và làm đầy các kho lẫm thì ông với Khởi này ai hơn? (thì ông so với Khởi thế nào?) (Sử kí: Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện);
② Cái gì, cái nào: 此孰吉孰凶,何去何從? Thế thì cái nào tốt cái nào xấu, theo đâu bỏ đâu? (Khuất Nguyên: Bốc cư); 名與身孰親 Hư danh với mạng sống cái nào gần gũi hơn (Lão tử);
③ Sao (dùng như 何, bộ 亻): 人非生而知之者,孰能無惑 Người ta chẳng phải sinh ra mà biết, thì sao có thể không sai lầm được? (Hàn Dũ: Sư thuyết).【孰如】thục như [shúrú] (văn) So với thì thế nào, sao bằng: 且將軍之強孰如侯景 Hơn nữa, sức mạnh của tướng quân sao bằng Hầu Cảnh (Nam sử); 【孰若】thục nhược [shúruò] (văn) So với thì thế nào, sao bằng (dùng như 孰如): 腳痛孰若頸痛? Chân đau sao bằng cổ đau? (Tấn thư); 夫保全一身,孰若保全天下乎? Bảo toàn một thân mình, sao bằng bảo toàn cho cả thiên hạ (Hậu Hán thư);
④ Chín (nói về trái cây hoặc hạt thực vật, dùng như 熟, bộ 火): 五穀時孰 Ngũ cốc chín theo thời (Sử kí);
⑤ Chín (sau khi được nấu, dùng như 熟, bộ 火);
⑥ Chín chắn, kĩ càng (dùng như 熟, bộ 火): 孰視 Nhìn kĩ; 唯大王與群臣孰計議之 Mong đại vương và quần thần bàn tính kĩ việc đó (Sử kí);
⑦ 【孰何】thục hà [shúhé] (văn) Coi ra gì, đếm xỉa tới: 文帝且崩時,囑孝景曰:惋長者,善遇之!及景帝立,歲餘,不孰何惋 Khi Văn đế sắp chết, có dặn Hiếu Cảnh: Oản là con trưởng, phải khéo đối xử cho tốt. Đến khi Cảnh đế lên ngôi vua, được hơn một năm, thì không còn coi Oản ra gì (Hán thư: Vệ Oản truyện).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghi vấn đại danh từ ( ai, cái gì ) — Thế nào. Hát nói của Tản Đà: » Thiên địa lô trung thục hữu tình ( trong cái lò trời đất, ai là kẻ có tình ) «.

Từ điển Trung-Anh

(1) who
(2) which
(3) what

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Từ ghép 5

Một số bài thơ có sử dụng

shú ㄕㄨˊ [zhū ㄓㄨ]

U+6731, tổng 6 nét, bộ mù 木 (+2 nét)
chỉ sự

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Màu đỏ thắm. ◎Như: “cận chu giả xích” 近朱者赤 gần màu đỏ "chu" là màu đỏ "xích" (Kinh Lễ: đỏ nhạt là xích 赤, đỏ đậm là chu 朱). ◇Luận Ngữ 論語: “Ố tử chi đoạt chu dã. Ố Trịnh thanh chi loạn nhã nhạc dã. Ố lợi khẩu chi phúc bang gia giả” 惡紫之奪朱也. 惡鄭聲之亂雅樂也. 惡利口之覆邦家者 (Dương Hóa 陽貨) Ghét màu tía cướp mất sắc đỏ. Ghét nhạc nước Trịnh làm loạn chính nhạc. Ghét kẻ bẻm mép làm nghiêng đổ nước nhà.
2. (Tính) Tỉ dụ xinh đẹp, phú quý. ◎Như: “chu nhan” 朱顏 mặt đẹp, “chu môn” 朱門 nhà phú quý. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nương tử chu môn tú hộ, thiếp tố vô gia phu thân, lự trí ki hiềm” 娘子朱門繡戶, 妾素無葭莩親, 慮致譏嫌 (Phong Tam nương 封三娘) Nhà cô gác tía lầu son, tôi lại không phải bà con họ hàng chi, e sợ (người ta) tị hiềm.
3. (Danh) Họ “Chu”.

Tự hình 5

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

shú ㄕㄨˊ [chù ㄔㄨˋ, shū ㄕㄨ]

U+6DD1, tổng 11 nét, bộ shǔi 水 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hiền lành

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Trong trẻo, thanh triệt. ◎Như: “thục thanh” 淑清 trong trẻo.
2. (Tính) Hiền lành, tốt đẹp (thường dùng cho đức tính phụ nữ). ◎Như: “hiền thục” 賢淑, “trinh thục” 貞淑 đều là tiếng khen con gái có đức trinh tiết u nhàn. § Lệ nhà Thanh chồng làm quan tới tam phẩm thì vợ được phong là “thục nhân” 淑人.

Tự hình 3

Dị thể 3

Chữ gần giống 8

Một số bài thơ có sử dụng

shú ㄕㄨˊ

U+7102, tổng 11 nét, bộ huǒ 火 (+7 nét)
phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “thúc” 倏.

Tự hình 2

Một số bài thơ có sử dụng

shú ㄕㄨˊ [shóu ㄕㄡˊ]

U+719F, tổng 15 nét, bộ huǒ 火 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. chín
2. đã quen, kỹ càng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nấu chín. ◎Như: “chử thục” 煮熟 nấu chín. ◇Luận Ngữ 論語: “Quân tứ tinh, tất thục nhi tiến chi” 君賜腥, 必熟而薦之 (Hương đảng 鄉黨) Vua ban thịt tươi thì cho nấu chín, cúng tổ tiên (rồi mới ăn).
2. (Động) Trưởng thành, mọc lớn lên (nói về trồng trọt). ◇Mạnh Tử 孟子: “Ngũ cốc giả, chủng chi mĩ giả dã. Cẩu vi bất thục” 五穀者, 種之美者也. 苟為不熟 (Cáo tử thượng 告子上) Trồng trọt ngũ cốc cho tốt. Làm cẩu thả không mọc lớn được.
3. (Tính) Được mùa. ◎Như: “thục niên” 熟年 năm được mùa.
4. (Tính) Thành thạo. ◎Như: “thục thủ” 熟手 quen tay, “kĩ nghệ thuần thục” 技藝純熟 tài nghề thành thạo.
5. (Tính) Đã quen, đã thuộc. ◎Như: “thục nhân” 熟人 người quen, “thục khách” 熟客 khách quen, “tựu thục lộ” 就熟路 tới con đường quen, “thục tự” 熟字 chữ đã học rồi. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Hòa thượng, thả hưu yếu động thủ. Nhĩ đích thanh âm hảo tư thục. Nhĩ thả thông cá tính danh” 和尚, 且休要動手。你的聲音好廝熟. 你且通個姓名 (Đệ ngũ hồi) Hòa thượng, hãy ngừng tay. Tiếng nói nghe quen quá. Xin cho biết tên họ.
6. (Tính) Luyện, rèn, thuộc, bào chế. ◎Như: “thục thiết” 熟鐵 sắt rèn, “thục dược” 熟藥 thuốc bào chế, “thục bì tử” 熟皮子 da thuộc.
7. (Phó) Kĩ càng, tinh tường. ◎Như: “thục tư” 熟思 nghĩ kĩ, “thục thị” 熟視 coi tinh tường. ◇Sử Kí 史記: “Uớc thúc bất minh, thân lệnh bất thục, tướng chi tội dã” 約束不明,申令不熟, 將之罪也 (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện 孫子吳起列傳) Kỉ luật không rõ ràng, mệnh lệnh truyền phát không thuần thục, đó là tội của tướng.
8. (Phó) Say. ◎Như: “thục thụy” 熟睡 ngủ say.

Từ điển Thiều Chửu

① Chín.
② Ðược mùa.
③ Kĩ càng, tinh tường, như thuần phục 純熟, thục tư 熟思 nghĩ kĩ, thục thị 熟視 coi tinh tường, v.v.
④ Ðã quen, đã thuộc như tựu thục lộ 就熟路 tới con đường quen.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chín: 飯熟了 Cơm đã chín rồi; 麥子,果子都熟了 Lúa mì và hoa quả đã chín cả rồi;
② Kĩ càng: 熟思 Nghĩ kĩ;
③ Quen, thuộc, hiểu rõ: 熟悉 Hiểu rõ; 就熟路 Tới con đường quen;
④ Thạo: 熟手 Thạo tay. Xem 熟 [shóu].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nấu chín — Đã chín — Quá quen thuộc — Biết quá rõ. Thuộc lòng.

Từ điển Trung-Anh

(1) cooked (of food)
(2) ripe (of fruit)
(3) mature (of seeds)
(4) familiar
(5) skilled
(6) done
(7) also pr. [shou2]

Tự hình 3

Dị thể 8

Chữ gần giống 2

Từ ghép 112

Một số bài thơ có sử dụng

shú ㄕㄨˊ [shù ㄕㄨˋ]

U+79EB, tổng 10 nét, bộ hé 禾 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

lúa nếp để cất rượu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một thứ lúa nếp dùng để cất rượu (nếp rượu). ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Úng thuật lũ khuynh mưu phụ tửu” 瓮秫屢傾謀婦酒 (Thứ vận Hoàng môn thị lang 次韻黃門侍郎) Hũ rượu nếp dốc uống luôn, nhờ vợ mưu toan.

Từ điển Thiều Chửu

① Một thứ lúa nếp dùng để cất rượu (nếp rượu).

Từ điển Trần Văn Chánh

Lúa cao lương (đế cất rượu).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúa nếp. Gạo nếp.

Từ điển Trung-Anh

(1) broomcorn millet (Panicum spp.)
(2) Panicum italicum
(3) glutinous millet

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

shú ㄕㄨˊ [jiāo ㄐㄧㄠ, shū ㄕㄨ]

U+83FD, tổng 11 nét, bộ cǎo 艸 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cây đỗ, cây đậu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên gọi chung các giống đậu. ◇Sử Kí 史記: “Kim tuế cơ dân bần, sĩ tốt thực dụ thục” 今歲饑民貧, 士卒食芋菽 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀) Nay mùa mất dân nghèo, quân lính ăn khoai ăn đỗ. ◇Lễ Kí 禮記: “Xuyết thục ẩm thủy tận kì hoan, tư chi vị hiếu” 啜菽飲水盡其歡, 斯之謂孝 (Đàn cung hạ 檀弓下) Ăn đậu uống nước hết tình vui, thế gọi là hiếu. § Nay nói “thục thủy thừa hoan” 菽水承歡 nghĩa là thờ kính cha mẹ.

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

shú ㄕㄨˊ [còu ㄘㄡˋ, sǒu ㄙㄡˇ]

U+85EA, tổng 18 nét, bộ cǎo 艸 (+15 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chằm, hồ có cỏ hoang mọc rậm rạp.
2. (Danh) Chỗ nhân vật tụ tập đông đảo. ◎Như: “nhân tài uyên tẩu” 人才淵藪 nơi tập trung nhân tài.
3. (Danh) Chốn thảo dã, hương dã. ◇Trạm Phương Sanh 湛方生: “Từ triều quy tẩu” 辭朝歸藪 (Hậu trai 後齋) Từ bỏ triều đình về nơi hương dã.

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

shú ㄕㄨˊ

U+8961, tổng 18 nét, bộ yī 衣 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

short skirt or tunic

Tự hình 2

Dị thể 5

shú ㄕㄨˊ [shù ㄕㄨˋ]

U+8D16, tổng 22 nét, bộ bèi 貝 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

lấy tiền chuộc đồ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chuộc, đem tiền của đổi lấy người (hoặc vật phẩm) bị bắt giữ để làm áp lực. ◎Như: “thục hồi nhân chí” 贖回人質 chuộc lại con tin.
2. (Động) Chuộc, đem tiền của hoặc chịu lao dịch để khỏi tội hoặc được miễn hình phạt. ◎Như: “tương công thục tội” 將功贖罪 lấy công chuộc tội. ◇Sử Kí 史記: “Thiếp nguyện nhập thân vi quan tì, dĩ thục phụ hình tội” 妾願入身為官婢, 以贖父刑罪 (Thương Công truyện 倉公傳) Thiếp xin đem thân làm tôi đòi nhà quan để chuộc tội phạt cho cha.
3. (Động) Mua. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Đại quan nhân gia lí thủ ta tì sương lai, khước giáo đại nương tử tự khứ thục nhất thiếp tâm đông đích dược lai” 大官人家裡取些砒霜來, 卻教大娘子自去贖一帖心疼的藥來 (Đệ nhị thập ngũ hồi) Đại quan nhân đem sang đây một ít nhân ngôn, bảo nương tử đi mua gói thuốc chữa đau tim.
4. (Động) Bỏ, trừ khử.

Từ điển Trần Văn Chánh

①Chuộc;
② (văn) Mua;
③ (văn) Bỏ.

Từ điển Trung-Anh

(1) to redeem
(2) to ransom

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 7

Từ ghép 11

Một số bài thơ có sử dụng

shú ㄕㄨˊ

U+8D4E, tổng 12 nét, bộ bèi 貝 (+8 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

lấy tiền chuộc đồ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 贖.

Từ điển Trần Văn Chánh

①Chuộc;
② (văn) Mua;
③ (văn) Bỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 贖

Từ điển Trung-Anh

(1) to redeem
(2) to ransom

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 11