Tìm chữ theo âm Quảng Đông: gwai2

5 nét

氿

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

17 nét