Có 2 kết quả:

khansan

1/2

khan

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. chặt
2. chạm khắc

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chặt. ◎Như: “khan mộc” 刊木 chặt cây.
2. (Động) Tước bỏ. ◎Như: “danh luận bất khan” 名論不刊 lời bàn hay không bao giờ bỏ được.
3. (Động) Sửa chữa, cải chính. ◎Như: “khan ngộ” 刊誤 đính chính, “khan định” 刊定 hiệu đính.
4. (Động) Khắc. ◎Như: “khan bản” 刊本 khắc bản in, “khan thạch” 刊石 khắc chữ vào đá.
5. (Động) Đăng tải, xuất bản. ◎Như: “khan tái” 刊載 đăng tải.
6. (Danh) Sách báo xuất bản theo định kì. ◎Như: “phó khan” 副刊 phụ trang, “chu khan” 週刊 tuần báo, “nguyệt khan” 月刊 nguyệt san, “chuyên khan” 專刊 tập san định kì chuyên môn.
7. § Ghi chú: Tục quen đọc là “san”.

Từ điển Thiều Chửu

① Chặt, như khan mộc 刊木 chặt cây.
② Khắc, như khan bản 刊本 khắc bản in.
③ Tước bỏ, như danh luận bất khan 名論不刊 lời bàn hay không bao giờ bỏ được. Tục quen gọi là san.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chẻ ra. Bửa ra — Khắc vào — Bóc ra. Lột ra.

Từ ghép 1

san

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. xuất bản, in ấn
2. báo, tạp chí
3. hao mòn

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chặt. ◎Như: “khan mộc” 刊木 chặt cây.
2. (Động) Tước bỏ. ◎Như: “danh luận bất khan” 名論不刊 lời bàn hay không bao giờ bỏ được.
3. (Động) Sửa chữa, cải chính. ◎Như: “khan ngộ” 刊誤 đính chính, “khan định” 刊定 hiệu đính.
4. (Động) Khắc. ◎Như: “khan bản” 刊本 khắc bản in, “khan thạch” 刊石 khắc chữ vào đá.
5. (Động) Đăng tải, xuất bản. ◎Như: “khan tái” 刊載 đăng tải.
6. (Danh) Sách báo xuất bản theo định kì. ◎Như: “phó khan” 副刊 phụ trang, “chu khan” 週刊 tuần báo, “nguyệt khan” 月刊 nguyệt san, “chuyên khan” 專刊 tập san định kì chuyên môn.
7. § Ghi chú: Tục quen đọc là “san”.

Từ điển Thiều Chửu

① Chặt, như khan mộc 刊木 chặt cây.
② Khắc, như khan bản 刊本 khắc bản in.
③ Tước bỏ, như danh luận bất khan 名論不刊 lời bàn hay không bao giờ bỏ được. Tục quen gọi là san.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Khắc, in: 刊石 Khắc chữ vào đá; 刊印 In;
② (Xuất bản báo chí, như) san, báo, bản, số: 周刊 Tuần báo, tuần san, báo chí ra hàng thần; 月刊 Nguyệt san, tạp chí (tập san) ra hàng tháng; 内刊 Nội san, tập san nội bộ; 停刊 (Báo chí) đình bản; 特刊 Số đặc biệt; 副刊 Số phụ, trang phụ;
③ Bớt bỏ, tước bỏ, sửa chữa: 刊正 Đính chính; 刊誤表 Bảng đính chính;
④ (văn) Chặt: 刊木 Chặt cây.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gọt đẽo cho đẹp. Sửa sang — In sách báo — sách báo in ra. Td: Nguyệt san ( sách báo in ra mỗi tháng ).

Từ ghép 10