Có 1 kết quả:

hồi

1/1

hồi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: bồi hồi 徘徊)

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “bồi hồi” 徘徊.

Từ điển Thiều Chửu

① Bồi hồi 徘徊 quanh co không tiến được.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 徘徊 [páihuái].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Bồi hồi. Vần Bồi.

Từ ghép 2