Có 1 kết quả:

mậu

1/1

mậu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tươi tốt

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Tốt tươi, um tùm. ◎Như: “trúc bao tùng mậu” 竹苞松茂 tùng trúc tốt tươi.
2. (Tính) Thịnh vượng, tốt đẹp. ◎Như: “mậu tài” 茂才 tài giỏi.
3. (Danh) Họ “Mậu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Tốt, cây cỏ tốt tươi. Như trúc bao tùng mậu 竹苞松茂 tùng trúc tốt tươi.
② Sự nghiệp được thịnh vượng cũng gọi là mậu.
③ Tốt đẹp. Như mậu tài 茂才 tài giỏi.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rậm, um tùm, tốt tươi: 根深葉茂 Rễ sâu cành rậm; 圖文并茂 Tập sách gồm có văn và tranh ảnh;
② Tốt đẹp, thịnh vượng: 茂才 Tài giỏi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ tươi tốt của cây cối — Đẹp đẽ.

Từ ghép 6