Có 2 kết quả:

㒙 min綿 min

1/2

min

U+3499, tổng 16 nét, bộ nhân 人 + 14 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cướp sống chồng min đi rồi(min là ta, tôi)

min [men, miên, mên, mền]

U+7DBF, tổng 14 nét, bộ mịch 糸 + 8 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

cướp sống chồng min đi rồi(min là ta, tôi)

Tự hình 4

Dị thể 2