Có 2 kết quả:

㒙 min綿 min

1/2

min

U+3499, tổng 16 nét, bộ nhân 人 (+14 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cướp sống chồng min đi rồi(min là ta, tôi)

Chữ gần giống 1

min [men, miên, mên, mền]

U+7DBF, tổng 14 nét, bộ mịch 糸 (+8 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

cướp sống chồng min đi rồi(min là ta, tôi)

Tự hình 4

Dị thể 2

Chữ gần giống 2