Có 1 kết quả:

thoan

1/1

thoan

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước chảy xiết

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dòng nước chảy xiết. ◇Tạ Linh Vận 謝靈運: “Cô khách thương thệ thoan” 孤客傷逝湍 (Thất lí lại 石七里瀨) Khách cô đơn thương xót dòng chảy xiết trôi đi mất.
2. (Tính) Xiết (dòng nước). ◎Như: “thoan lưu” 湍流 dòng nước xiết.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước chảy xiết.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nước chảy xiết: 急湍 Nước xiết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước chảy xiết.