Có 2 kết quả:

tễ

1/2

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. leo lên, lên cao
2. mọc lên

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Lên, leo lên.
2. § Ghi chú: Cũng đọc là “tê”.

Từ điển Thiều Chửu

① Lên, leo lên. Cũng đọc là chữ tê.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Lên, bước lên, leo lên, trèo lên: 使越南科學躋于世界先進之列 Đưa nền khoa học Việt Nam lên tới đỉnh cao thế giới; 躋彼公堂 Lên chỗ công đường (Thi Kinh).

tễ

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. leo lên, lên cao
2. mọc lên

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Lên, leo lên.
2. § Ghi chú: Cũng đọc là “tê”.

Từ điển Thiều Chửu

① Lên, leo lên. Cũng đọc là chữ tê.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bước lên cao. Trèo lên.