Có 102 kết quả:

㚻 jī ㄐㄧ㺿 jī ㄐㄧ丌 jī ㄐㄧ乩 jī ㄐㄧ其 jī ㄐㄧ几 jī ㄐㄧ击 jī ㄐㄧ剞 jī ㄐㄧ勣 jī ㄐㄧ叽 jī ㄐㄧ吃 jī ㄐㄧ咭 jī ㄐㄧ唧 jī ㄐㄧ喞 jī ㄐㄧ喫 jī ㄐㄧ嘰 jī ㄐㄧ圾 jī ㄐㄧ基 jī ㄐㄧ墼 jī ㄐㄧ奇 jī ㄐㄧ姫 jī ㄐㄧ姬 jī ㄐㄧ居 jī ㄐㄧ屐 jī ㄐㄧ嵆 jī ㄐㄧ嵇 jī ㄐㄧ嵠 jī ㄐㄧ幾 jī ㄐㄧ撃 jī ㄐㄧ擊 jī ㄐㄧ攲 jī ㄐㄧ朞 jī ㄐㄧ期 jī ㄐㄧ机 jī ㄐㄧ枅 jī ㄐㄧ棋 jī ㄐㄧ機 jī ㄐㄧ激 jī ㄐㄧ犄 jī ㄐㄧ玑 jī ㄐㄧ璣 jī ㄐㄧ畸 jī ㄐㄧ畿 jī ㄐㄧ癪 jī ㄐㄧ矶 jī ㄐㄧ磯 jī ㄐㄧ禨 jī ㄐㄧ积 jī ㄐㄧ稘 jī ㄐㄧ稽 jī ㄐㄧ積 jī ㄐㄧ竒 jī ㄐㄧ笄 jī ㄐㄧ筓 jī ㄐㄧ箕 jī ㄐㄧ緝 jī ㄐㄧ績 jī ㄐㄧ绩 jī ㄐㄧ缉 jī ㄐㄧ羁 jī ㄐㄧ羇 jī ㄐㄧ羈 jī ㄐㄧ肌 jī ㄐㄧ脔 jī ㄐㄧ芨 jī ㄐㄧ萁 jī ㄐㄧ蘄 jī ㄐㄧ虀 jī ㄐㄧ虮 jī ㄐㄧ襀 jī ㄐㄧ覉 jī ㄐㄧ覊 jī ㄐㄧ覘 jī ㄐㄧ觭 jī ㄐㄧ譏 jī ㄐㄧ讥 jī ㄐㄧ賫 jī ㄐㄧ賷 jī ㄐㄧ赍 jī ㄐㄧ跂 jī ㄐㄧ跡 jī ㄐㄧ跻 jī ㄐㄧ踦 jī ㄐㄧ蹟 jī ㄐㄧ躋 jī ㄐㄧ迹 jī ㄐㄧ隔 jī ㄐㄧ隮 jī ㄐㄧ雞 jī ㄐㄧ鞿 jī ㄐㄧ韰 jī ㄐㄧ飢 jī ㄐㄧ饑 jī ㄐㄧ饥 jī ㄐㄧ鶏 jī ㄐㄧ鷄 jī ㄐㄧ鸡 jī ㄐㄧ齊 jī ㄐㄧ齎 jī ㄐㄧ齏 jī ㄐㄧ齐 jī ㄐㄧ齑 jī ㄐㄧ

1/102

ㄐㄧ

U+36BB, tổng 8 nét, bộ nǚ 女 (+5 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 㚻姦|㚻奸[ji1 jian1]

Từ ghép 2

Bình luận 0

ㄐㄧ []

U+3EBF, tổng 11 nét, bộ yù 玉 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

như chữ 姬

Tự hình 1

Dị thể 2

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄑㄧˊ]

U+4E0C, tổng 3 nét, bộ yī 一 (+2 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

1. cái đế của đồ vật, đệm lót đồ vật
2. họ Cơ

Từ điển Trung-Anh

"pedestal" component in Chinese characters

Tự hình 3

Dị thể 1

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+4E69, tổng 6 nét, bộ yī 乙 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

bói xem đúng sai

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một lối cầu thần, xin bói dân gian. Tục gọi là “phù kê” 扶乩.

Từ điển Trần Văn Chánh

Bói (để hỏi điều gì còn nghi ngờ). Xem 扶乩.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bói toán. Bói bằng miệng.

Từ điển Trung-Anh

to divine

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 3

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄑㄧˊ]

U+5176, tổng 8 nét, bộ bā 八 (+6 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Đại) Nó, chúng, họ, thửa (ngôi thứ ba). ◇Sử Kí 史記: “Điểu, ngô tri kì năng phi; ngư, ngô tri kì năng du; thú, ngô tri kì năng tẩu” 鳥, 吾知其能飛; 魚, 吾知其能遊; 獸, 吾知其能走 (Lão Tử Hàn Phi liệt truyện 老子韓非列傳) Chim, ta biết nó biết bay; cá, ta biết nó biết lội; thú, ta biết nó biết chạy.
2. (Đại) Của nó, của họ, v.v. (thuộc về ngôi thứ ba). ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Tiên sanh bất tri hà hử nhân dã, diệc bất tường kì tính tự” 先生不知何許人也, 亦不詳其姓字 (Ngũ liễu tiên sanh truyện 五柳先生傳) Ông không biết người đâu, cũng không rõ tên họ của ông.
3. (Tính) Tính từ chỉ thị: người đó, cái đó, việc đó. ◇Sử Kí 史記: “Kim dục cử đại sự, tương phi kì nhân, bất khả” 今欲舉大事, 將非其人, 不可 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀) Nay muốn làm việc lớn, không có người đó thì không xong.
4. (Phó) Biểu thị suy trắc, ước doán: có lẽ, e rằng. ◇Tả truyện 左傳: “Vi chánh giả kì Hàn tử hồ?” 為政者其韓子乎 (Tương Công tam thập nhất niên 襄公三十一年) Người nắm việc chính trị có lẽ là Hàn Khởi chăng?
5. (Phó) Sẽ (có thể xảy ra trong tương lai). ◇Quản Tử 管子: “Giáo huấn bất thiện, chánh sự kì bất trị” 教訓不善, 政事其不治 (Tiểu khuông 小匡) Việc dạy dỗ không tốt đẹp thì chính sự sẽ không yên trị.
6. (Phó) Biểu thị phản vấn: há, lẽ nào, làm sao. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Như ngô chi suy giả, kì năng cửu tồn hồ?” 如吾之衰者, 其能久存乎 (Tế thập nhị lang văn 祭十二郎文) Suy yếu như chú đây, làm sao mà sống lâu được?
7. (Phó) Hãy, mong, xin. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Trương Nghi viết: Vương kì vi thần ước xa tịnh tệ, thần thỉnh thí chi” 張儀曰: 王其為臣約車並幣, 臣請試之 (Tần sách nhị) Trương Nghi nói: Xin nhà vua hãy vì thần cho sửa soạn xe cùng tiền bạc, thần xin đi thử xem.
8. (Liên) Nếu, như quả. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Kì vô tri, bi bất kỉ thì” 其無知, 悲不幾時 (Tế thập nhị lang văn 祭十二郎文) Nếu (chết mà) không biết, thì đau thương có mấy hồi.
9. (Liên) Hoặc là, hay là. ◇Trang Tử 莊子: “Thị hà nhân dã? Ô hồ giới dã? Thiên dư? Kì nhân dư?” 是何人也? 惡乎介也? 天與? 其人與? (Dưỡng sinh chủ 養生主) Đó là người nào vậy? Làm sao mà (chỉ có một chân) như vậy? Trời làm ra thế chăng? Hay là người làm ra thế chăng?
10. (Danh) Họ “Kì”.
11. Một âm là “kí”. (Trợ) Đặt sau “bỉ” 彼, “hà” 何. ◎Như: “bỉ kí chi tử” 彼其之子 con người như thế kia. ◇Sử Kí 史記: “Tứ, nhữ lai hà kì vãn dã?” 賜, 汝來何其晚也? (Khổng Tử thế gia 孔子世家) Anh Tứ, sao anh lại đến muộn thế?
12. Lại một âm là “ki”. (Trợ) Lời nói đưa đẩy, biểu thị nghi vấn. ◎Như: “dạ như hà ki” 夜如何其 đêm thế nào kia, đêm thế nào ư!

Tự hình 6

Dị thể 7

Từ ghép 2

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄐㄧˇ, ㄧˇ]

U+51E0, tổng 2 nét, bộ jī 几 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

hầu như, gần như

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái bàn nhỏ, cái ghế. ◎Như: “trà kỉ” 茶几 kỉ trà, “bằng kỉ” 憑几 dựa ghế, “song minh kỉ tịnh” 窗明几淨 cửa sổ sáng bàn sạch.
2. § Giản thể của chữ 幾.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái ghế dựa.
② Cái kỉ tre.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mấy, bao nhiêu (để hỏi hoặc biểu thị số bất định): 今天星期幾? Hôm nay thứ mấy?; 今天陰歷初幾? Hôm nay mồng mấy (âm lịch)?; 你的孩子幾歲了? Cháu anh lên mấy rồi?; 幾何 Bao nhiêu; 當用幾人? Nên dùng mấy người? (Hán thư); 幾世幾年 Bao nhiêu đời bao nhiêu năm (Đỗ Mục: A Phòng cung phú); 未幾,成歸 Chưa được bao nhiêu lâu thì Thành trở về (Liêu trai chí dị). 【幾多】kỉ đa [jêduo] (văn) Bao nhiêu, chẳng mấy: 念昔同游者,而今有幾多? Nhớ xưa người cùng đi chơi, nay còn được bao nhiêu? (Lưu Vũ Tích: Tuế dạ vịnh hoài); 【幾多時】kỉ đa thời [jêduoshí] (văn) Bao lâu?: 別來幾多時? Từ lúc li biệt đến nay đã bao lâu? (Lí Bạch: Thượng Vân Nhạc); 【幾何】 kỉ hà [jêhé] a. (văn) Bao nhiêu, bao lâu: 這點兒東西能値幾何? Một tí đồ này đáng bao nhiêu?; 而浮生若夢,爲歡幾何? Mà cuộc đời chìm nổi này cũng như giấc mộng, tìm hoan lạc được bao lâu? (Lí Bạch: Xuân dạ yến đào lí viên tự); b. Hình học; 【幾許】kỉ hứa [jêxư] (văn) Bao nhiêu: 不知幾許 Không biết bao nhiêu;
② Vài, mấy: 幾本書 Vài quyển sách; 幾百人 Vài trăm người; 只留下幾個人,其余的都走 Chỉ ở lại vài người thôi, còn thì đều đi hết; 所差無幾 Không kém (thiếu) mấy. Xem 几, 幾 [ji].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cái điềm trước (như 機, bộ 木): 知幾 Biết cái điềm trước;
② (văn) Hẹn;
③ (văn) Xét;
④ (văn) Nguy;
⑤ Gần như, cơ hồ, sắp, gần, sẽ tới, dần: 庶幾 Ngõ hầu; 月幾望 Mặt trăng gần như tròn (Chu Dịch: Tiểu súc).【幾乎】cơ hồ [jihu] Cơ hồ, hầu như: 我幾乎忘了 Tôi hầu như đã quên rồi; 【幾幾乎】cơ cơ hồ [jijihu] Như 幾乎;【幾及】cơ cập [jijí] Hầu kịp.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Cái) bàn nhỏ, ghế, kỉ: 茶几 Bàn uống trà, kỉ trà;
② Dạng viết giản thể của chữ 幾 (bộ 幺). Xem 幾 [jê].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ghế thấp, không có dựa, dài, ngồi được nhiều người tên một trong các bộ chữ Trung Hoa.

Từ điển Trung-Anh

small table

Từ điển Trung-Anh

almost

Tự hình 3

Dị thể 2

Từ ghép 25

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄐㄧˊ]

U+51FB, tổng 5 nét, bộ kǎn 凵 (+3 nét)
giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

đánh mạnh, gõ mạnh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 擊.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đánh, đập: 擊鼓 Đánh trống; 擊一猛掌 Đập mạnh một cái;
② Công kích, đánh bằng võ khí: 聲東擊西 Dương đông kích tây;
③ Va, va chạm nhau, vỗ: 波浪擊岸 Sóng vỗ bờ;
④ Đập vào: 目擊 Đập vào mắt, mục kích, trông thấy tận mắt.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 擊

Từ điển Trung-Anh

(1) to hit
(2) to strike
(3) to break
(4) Taiwan pr. [ji2]

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 147

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+525E, tổng 10 nét, bộ dāo 刀 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: kỷ quyết 剞劂)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “kỉ quyết” 剞劂.

Từ điển Trần Văn Chánh

【剞劂】kỉ quyết [jijué] (văn) ① Dao trổ, dao khắc;
② Bản khắc gỗ, sách in khắc gỗ.

Từ điển Trung-Anh

curved wood graver

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 2

Từ ghép 1

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄐㄧˋ]

U+52E3, tổng 13 nét, bộ lì 力 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đánh sợi, xe chỉ
2. tích luỹ

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ 績.

Từ điển Trần Văn Chánh

Công trạng. Cv. 績.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công lao lập được. Td: Thành tích.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Từ ghép 1

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+53FD, tổng 5 nét, bộ kǒu 口 (+2 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. ăn một chút
2. than thở, sùi sụt

Từ điển trích dẫn

1. § Giản thể của chữ 嘰.

Từ điển Trần Văn Chánh

(thanh) ① (Kêu) chiêm chiếp: 小雞嘰嘰叫 Gà con kêu chiêm chiếp;
② (Nói) thì thào, líu lo;
③ (văn) Ăn một chút;
④ Xem 嗶嘰.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 嘰

Từ điển Trung-Anh

grumble

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 10

Bình luận 0

ㄐㄧ [chī ]

U+5403, tổng 6 nét, bộ kǒu 口 (+3 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ăn, uống. § Cũng như “khiết” 喫. ◎Như: “cật phạn” 吃飯 ăn cơm, “cật trà” 吃茶 uống trà, “cật dược” 吃藥 uống thuốc.
2. (Động) Hút, thấm. ◎Như: “cật yên” 吃煙 hút thuốc, “cật mặc” 吃墨 thấm mực.
3. (Động) Diệt, chặt. ◎Như: “trừu xa cật pháo” 抽車吃炮 lấy con xe diệt con pháo (đánh cờ).
4. (Động) Nuốt trọn. ◎Như: “giá tham quan bất tri cật liễu đa thiểu dân chi dân cao” 這貪官不知吃了多少民脂民膏 tên quan tham đó nuốt trọn không biết bao nhiêu máu mủ của dân.
5. (Động) Chìm. ◎Như: “giá thuyền cật thủy đa thâm?” 這船吃水多深 cái thuyền đó chìm trong nước sâu không?
6. (Động) Gánh vác. ◎Như: “cật trọng” 吃重 gách vác trách nhiệm nặng nề, “cật bất trụ” 吃不住 chịu đựng không nổi.
7. (Động) Bị, chịu. ◎Như: “cật kinh” 吃驚 giật mình, “cật khuy” 吃虧 chịu thiệt thòi, “cật quan ti” 吃官司 bị thưa kiện, “cật đắc khổ” 吃得苦 chịu cực khổ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Giá tứ cá nam nữ cật liễu nhất kinh, tiện bả tác tử giải liễu, tương y phục dữ Vũ Tùng xuyên liễu” 這四個男女吃了一驚, 便把索子解了, 將衣服與武松穿了 (Đệ tam thập nhất hồi) Bốn người nam nữ đó giật mình, liền cởi trói, đưa quần áo cho Võ Tòng mặc.
8. (Động) Tốn, phí. ◎Như: “cật lực” 吃力 tốn sức, vất vả.
9. (Tính) Lắp (nói), vấp váp. ◎Như: “khẩu cật” 口吃 miệng nói lắp.
10. (Trạng thanh) Khặc khặc (tiếng cười). ◎Như: “tiếu cật cật bất chỉ” 笑吃吃不止 cười khặc khặc không thôi.

Tự hình 2

Dị thể 12

Chữ gần giống 5

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+54AD, tổng 9 nét, bộ kǒu 口 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tiếng xì xào

Từ điển trích dẫn

1. (Trạng thanh) “Kê kê oa oa” 咭咭呱呱 tiếng nói cười. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Kê kê oa oa, thuyết tiếu bất tuyệt” 咭咭呱呱, 說笑不絕 (Đệ nhị thập cửu hồi) Hi hi a ha, nói cười không thôi.

Từ điển Trần Văn Chánh

(thanh) Xì xào.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chuột kêu — Một âm khác là Khiết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chuột kêu — Tiếng cười khúc khích — Một âm là Cật.

Từ điển Trung-Anh

variant of 嘰|叽[ji1]

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+5527, tổng 10 nét, bộ kǒu 口 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nói nỉ non

Từ điển trích dẫn

1. (Trạng thanh) § Xem “tức tức” 唧唧.
2. (Danh) “Tức đồng” 唧筒 ống phun, ống bơm.
3. (Động) Phun, bơm, thụt. ◎Như: “tha dụng tức đồng tức thủy diệt hỏa” 他用唧筒唧水滅火 anh ấy dùng ống bơm phun nước tắt lửa.
4. § Một dạng viết khác là 喞.

Từ điển Trung-Anh

(onom.) to pump (water)

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 3

Từ ghép 12

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+559E, tổng 12 nét, bộ kǒu 口 (+9 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. thụt, bơm, phun (nước)
2. tiếng kêu ra rả

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như 唧.

Từ điển Thiều Chửu

① Tức tức 喞喞 ti tỉ.
② Tiếng than thở.
③ Tiếng sâu rên rỉ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thụt, bơm, phun (nước): 喞了他一身水 Phun ướt khắp mình anh ấy;
② tức tức [jiji] (thanh) Ri rỉ, ra rả: 蟋蟀喞喞地叫 Dế kêu ri rỉ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng than thở.

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

ㄐㄧ [chī , qiè ㄑㄧㄝˋ]

U+55AB, tổng 12 nét, bộ kǒu 口 (+9 nét)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ăn uống. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Điếm gia thiết nhất bàn thục ngưu nhục, năng nhất hồ nhiệt tửu, thỉnh Lâm Xung khiết” 店家切一盤熟牛肉, 燙一壺熱酒, 請林沖喫 (Đệ thập hồi) Nhà quán thái một đĩa thịt bò chín, hâm một hồ rượu nóng, mời Lâm Xung ăn uống.
2. (Động) Nhận chịu. ◎Như: “khiết khuy” 喫虧 chịu thiệt, “khiết khẩn” 喫緊 gắng chịu. ◇Quan Hán Khanh 關漢卿: “Khiết đả khiết mạ, thiên tân vạn khổ” 喫打喫罵, 千辛萬苦 (Ngũ Hầu Yến 五侯宴) Chịu đánh chịu mắng, muôn đắng nghìn cay.

Tự hình 2

Dị thể 7

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+5630, tổng 15 nét, bộ kǒu 口 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. ăn một chút
2. than thở, sùi sụt

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “tất ki” 嗶嘰.
2. (Trạng thanh) Chiêm chiếp, râm ran (tiếng chim hoặc tiếng ve kêu). ◎Như: “thiền nhi ki ki đích khiếu” 蟬兒嘰嘰的叫 tiếng ve kêu râm ran.

Từ điển Trần Văn Chánh

(thanh) ① (Kêu) chiêm chiếp: 小雞嘰嘰叫 Gà con kêu chiêm chiếp;
② (Nói) thì thào, líu lo;
③ (văn) Ăn một chút;
④ Xem 嗶嘰.

Từ điển Trung-Anh

grumble

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 3

Từ ghép 10

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄐㄧˊ]

U+573E, tổng 6 nét, bộ tǔ 土 (+3 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nguy khốn. § Thông “ngập” 岌. ◇Trang Tử 莊子: “Đãi tai ngập hồ thiên hạ” 殆哉圾乎天下 (Thiên địa 天地) Nguy thay, khốn cho thiên hạ.
2. Một âm là “sắc”. (Danh) § Xem “lạp sắc” 垃圾.

Từ điển Thiều Chửu

① Nguy.
② Lạp ngập 垃圾 bụi bậm chồng chất, cũng gọi là chữ sắc.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Nguy ngập;
② Bụi. Xem 垃圾 [laji].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thế đất cao, hiểm trở.

Từ điển Trung-Anh

(1) see 垃圾[la1 ji1]
(2) Taiwan pr. [se4]

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 16

Bình luận 0

ㄐㄧ [jīn ㄐㄧㄣ]

U+57FA, tổng 11 nét, bộ tǔ 土 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. nền, móng
2. gây dựng
3. đồ làm ruộng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nền, móng. ◎Như: “cơ chỉ” 基址 nền móng, “tường cơ” 牆基 móng tường.
2. (Danh) Nền tảng, căn bản của sự vật. ◎Như: “căn cơ” 根基 gốc rễ, nền tảng.
3. (Danh) Về hóa học, chỉ thành phần nguyên tử hàm chứa trong một hợp chất. ◎Như: “thạch thước cơ” 石碏基 nhóm gốc paraphin.
4. (Động) Căn cứ, dựa theo. ◎Như: “cơ ư thượng thuật nguyên tắc” 基於上述原則 dựa vào những tắc kể trên.
5. (Tính) Cơ bản. ◎Như: “cơ tằng” 基層 tầng nền tảng.

Từ điển Thiều Chửu

① Nền nhà, như căn cơ 根基, cơ chỉ 基址 ở dưới cho vật gì đứng vững được đều gọi là cơ.
② Cỗi gốc.
③ Trước.
④ Mưu.
⑤ Gây dựng.
⑥ Ðồ làm ruộng, như các thứ cầy bừa.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nền, móng: 基址 Nền móng; 路基 Nền đường; 墻基 Móng tường;
② Dựa vào, theo, căn cứ vào: 基于上述原則 Theo những nguyên tắc kể trên;
③ (hoá) Gốc: 石碏基 Gốc paraphin;
④ (văn) Trước;
⑤ (văn) Mưu;
⑥ (văn) Gây dựng;
⑦ (văn) Đồ làm ruộng (như cày, bừa...).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nền nhà — Nền tảng — Nguồn gốc.

Từ điển Trung-Anh

(1) base
(2) foundation
(3) basic
(4) radical (chemistry)
(5) (slang) gay

Tự hình 5

Dị thể 9

Từ ghép 440

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+58BC, tổng 16 nét, bộ tǔ 土 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

gạch mộc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Gạch ngói chưa nung.
2. (Động) Dùng bùn đất hay than vụn vo thành khối tròn.

Từ điển Thiều Chửu

① Thổ kích 土墼 ngói mộc.

Từ điển Trần Văn Chánh

Gạch mộc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho đất vào khuôn mà nặn thành đồ dùng.

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 5

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄑㄧˊ]

U+5947, tổng 8 nét, bộ dà 大 (+5 nét)
phồn & giản thể, chỉ sự

Từ điển phổ thông

1. số lẻ (không chia hết cho 2)
2. số thừa, số dư, số lẻ

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Đặc biệt, không tầm thường. ◎Như: “kì nhân kì sự” 奇人奇事 người tài đặc xuất việc khác thường.
2. (Tính) Quái, lạ, khôn lường. ◎Như: “kì kế” 奇計 kế không lường được, “hi kì cổ quái” 稀奇古怪 hiếm lạ quái dị, “kì mưu quái lược” 奇謀怪略 mưu lược lạ lùng.
3. (Tính) Hay, đẹp, tốt. ◇Tô Thức 蘇軾: “Thủy quang liễm diễm tình phương hảo, San sắc không mông vũ diệc kì” 水光瀲灩晴方好, 山色空濛雨亦奇 (Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ 飲湖上初晴後雨) Mặt nước sáng lóng lánh trời vừa tạnh càng đẹp, Sắc núi mưa phùn mù mịt cũng xinh.
4. (Danh) Sự vật đặc thù hoặc kì lạ. ◎Như: “xuất kì chế thắng” 出奇制勝 ra binh khác thường hoặc dùng mưu kế lạ để chế phục địch quân mà đoạt thắng lợi.
5. (Phó) Rất, lắm. ◇Kính hoa duyên 鏡花緣: “Thái kí kì phong, oản diệc kì đại” 菜既奇豐, 碗亦奇大 (Đệ thập nhị hồi) Rau thì rất tươi, chén cũng thật to.
6. (Động) Coi trọng. ◇Sử Kí 史記: “Thư sổ thập thượng, Hiếu Văn bất thính, nhiên kì kì tài, thiên vi trung đại phu” 書數十上, 孝文不聽, 然奇其材, 遷為中大夫 (Viên Áng Triều Thác liệt truyện 袁盎晁錯列傳).
7. (Động) Lấy làm lạ, kinh dị. ◇Lịch Đạo Nguyên 酈道元: “Khiếu Phụ, Kí Châu nhân, tại huyện thị bổ lí sổ thập niên, nhân kì kì bất lão, cầu kì thuật nhi bất năng đắc dã” 嘯父, 冀州人, 在縣市補履數十年, 人奇其不老, 求其術而不能得也 (Thủy kinh chú 水經注, Trọc Chương thủy 濁漳水).
8. Một âm là “cơ”. (Tính) Lẻ. § Đối lại với “ngẫu” 偶 chẵn. ◎Như: một, ba, năm, bảy, chín là những số lẻ.
9. (Tính) Ngang trái, không thuận lợi. ◎Như: “số cơ” 數奇 thời vận trắc trở. ◇Vương Duy 王維: “Lí Quảng vô công duyên số cơ” 李廣無功緣數奇 (Lão tướng hành 老將行) Lí Quảng không lập công vì vận số ngang trái.
10. (Danh) Số thừa, số lẻ. ◎Như: “nhất bách hữu cơ” 一百有奇 một trăm có lẻ. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Niên nhị thập hữu cơ, thượng bất năng xuyết nhất cần” 年二十有奇, 尚不能掇一芹 (Hồ hài 狐諧) Tuổi đã ngoài hai mươi, mà vẫn chưa đậu nổi kì thi hạch.

Từ điển Trung-Anh

odd (number)

Tự hình 4

Dị thể 2

Từ ghép 20

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+59EB, tổng 9 nét, bộ nǚ 女 (+6 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

tiếng gọi đàn bà quý phái

Từ điển Trung-Anh

(1) Japanese variant of 姬
(2) princess
(3) imperial concubine

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+59EC, tổng 10 nét, bộ nǚ 女 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

tiếng gọi đàn bà quý phái

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thời cổ, tiếng mĩ xưng đối với phụ nữ. ◎Như: “Mĩ cơ” 美姬, “Ngu cơ” 虞姬, “Thích Cơ” 戚姬.
2. (Danh) Ngày xưa, tiếng gọi người thiếp. ◎Như: “thị cơ” 侍姬, “sủng cơ” 寵姬. ◇Sử Kí 史記: “Trang Tương Vương vi Tần chí tử ư Triệu, kiến Lã Bất Vi cơ, duyệt nhi thủ chi, sanh Thủy Hoàng” 莊襄王為秦質子於趙, 見呂不韋姬, 悅而取之, 生始皇 (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ 秦始皇本紀) Trang Tương Vương làm con tin của Tần ở nước Triệu, thấy người thiếp của Lữ Bất Vi, yêu thích nên lấy, sinh (Tần) Thủy Hoàng.
3. (Danh) Xưa chỉ con gái làm nghề ca múa. ◎Như: “ca vũ cơ” 歌舞姬 nữ ca múa. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Na Bảo Ngọc mang chỉ ca cơ bất tất tái xướng” 那寶玉忙止歌姬不必再唱 (Đệ ngũ hồi) Bảo Ngọc vội bảo ca nữ đừng hát nữa.
4. (Danh) Họ “Cơ”.

Từ điển Thiều Chửu

① Tiếng gọi sang trọng của đàn bà. Họ Cơ là họ tôn thất nhà Chu, cho nên dùng làm tiếng gọi các bà quý phái.
② Nàng hầu, vợ lẽ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nói người con gái đẹp (dùng để đặt tên): 蔡文姬 Thái Văn Cơ;
② Vợ lẽ, nàng hầu;
③ [Ji] (Họ) Cơ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mĩ hiệu để gọi người đàn bà đẹp — Họ người — Chức nội quan trong cung vua — Chỉ người vợ bé, nàng hầu.

Từ điển Trung-Anh

(1) woman
(2) concubine
(3) female entertainer (archaic)

Tự hình 4

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

Từ ghép 59

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄐㄩ]

U+5C45, tổng 8 nét, bộ shī 尸 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ở, cư trú. ◎Như: “yến cư” 燕居 ở nhàn, nghĩa là lúc ở trong nhà nhàn rỗi không có việc gì. ◇Luận Ngữ 論語: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an” 君子食無求飽, 居無求安 (Học nhi 學而) Người quân tử ăn không cầu được no thừa, ở không cần cho sướng thích.
2. (Động) Ngồi xuống. ◇Luận Ngữ 論語: “Cư, ngô ngứ nhữ” 居, 吾語汝 (Dương Hóa 陽貨) Ngồi xuống đây, ta nói cho anh nghe.
3. (Động) Tích chứa, dự trữ. ◎Như: “cư tích” 居積 tích chứa của cải, “kì hóa khả cư” 奇貨可居 hàng quý có thể tích trữ (để đợi lúc có giá đem bán).
4. (Động) Giữ, ở vào địa vị. ◇Lưu Vũ Tích 劉禹錫: “Hà nhân cư quý vị?” 何人居貴位 (Vịnh sử 詠史) Người nào giữ được địa vị cao quý?
5. (Động) Qua, được (khoảng thời gian). ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Cư hữu khoảnh, ỷ trụ đàn kì kiếm, ca viết: Trường kiệp quy lai hồ! Thực vô ngư” 居有頃, 倚柱彈其劍, 歌曰: 長鋏歸來乎, 食無魚 (Tề sách tứ 齊策四) Ở được ít lâu, (Phùng Huyên) dựa cột gõ vào thanh kiếm mà hát: Chuôi kiếm dài ơi, về đi thôi! Ăn không có cá.
6. (Động) Coi như, coi làm. ◇Lão Xá 老舍: “Tha tự cư vi hiếu tử hiền tôn” 他自居為孝子賢孫 (Tứ thế đồng đường 四世同堂, Nhị bát 二八) Anh ta tự coi mình là đứa con hiếu thảo, cháu hiền.
7. (Động) Chiếm, chiếm hữu. ◎Như: “cư kì đa số” 居其多數 chiếm đa số. ◇Tấn Thư 晉書: “Thiên hạ bất như ý, hằng thập cư thất bát” 天下不如意, 恆十居七八 (Dương Hỗ truyện 羊祜傳) Sự bất như ý trong thiên hạ, chiếm hết bảy tám phần mười.
8. (Động) Mang chứa, giữ trong lòng. ◎Như: “cư tâm phả trắc” 居心叵測 lòng hiểm ác khôn lường.
9. (Động) Trị lí, xử lí. ◇Diêm thiết luận 鹽鐵論: “Cư sự bất lực, dụng tài bất tiết” 居事不力, 用財不節 (Thụ thì 授時) Xử trị công việc không hết sức, dùng tiền của không kiệm tỉnh.
10. (Động) Ngừng, ngưng lại. ◇Dịch Kinh 易經: “Biến động bất cư” 變動不居 (Hệ từ hạ 繫辭下) Biến động không ngừng.
11. (Danh) Chỗ ở, nhà, trụ sở. ◎Như: “cố cư” 故居 chỗ ở cũ, “tân cư” 新居 chỗ ở mới, “thiên cư” 遷居 dời chỗ ở.
12. (Danh) Chỉ phần mộ. ◇Thi Kinh 詩經: “Bách tuế chi hậu, Quy vu kì cư” 百歲之後, 歸于其居 (Đường phong 唐風, Cát sanh 葛生) Sau cuộc sống trăm năm, Em sẽ về chung một phần mộ (của chàng).
13. (Danh) Chữ dùng đặt cuối tên cửa hiệu ăn, quán trà, v.v. ◎Như: “Minh Hồ cư” 明湖居 hiệu Minh Hồ, “Đức Lâm cư” 德林居 hiệu Đức Lâm.
14. (Danh) Họ “Cư”.
15. (Trợ) Dùng giữa câu, biểu thị cảm thán. ◇Thi Kinh 詩經: “Nhật cư nguyệt chư, Chiếu lâm hạ thổ” 日居月諸, 照臨下土 (Bội phong 邶風, Nhật nguyệt 日月) Mặt trời và mặt trăng, Chiếu xuống mặt đất.
16. Một âm là “kí”. (Trợ) Thế? Vậy? (để hỏi, dùng sau “hà” 何, “thùy” 誰). ◇Tả truyện 左傳: “Quốc hữu nhân yên, thùy kí, kì Mạnh Tiêu hồ” 國有人焉, 誰居, 其孟椒乎 (Tương công nhị thập tam niên 襄公二十三年) Nước (Lỗ) có người tài, ai thế, có phải ông Mạnh Tiêu không? ◇Trang Tử 莊子: “Hà kí hồ? Hình cố khả sử như cảo mộc, nhi tâm cố khả sử như tử hôi hồ?” 何居乎? 形固可使如槁木, 而心固可使如死灰乎? (Tề vật luận 齊物論) Sao vậy? Hình lại có thể khiến như gỗ khô, lòng lại có thể khiến như tro nguội?

Từ điển Trung-Anh

(archaic) sentence-final particle expressing a doubting attitude

Tự hình 4

Dị thể 6

Chữ gần giống 1

Từ ghép 2

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+5C50, tổng 10 nét, bộ shī 尸 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

các guốc gỗ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Guốc. ◎Như: “mộc kịch” 木屐 guốc gỗ.
2. (Danh) Chỉ chung giày dép. ◎Như: “thảo kịch” 草屐 giày cỏ, “cẩm kịch” 錦屐 giày gấm.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái guốc gỗ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Guốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dép bằng gỗ. Guốc gỗ, có đế cao, để đi trên bùn.

Từ điển Trung-Anh

clogs

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Từ ghép 1

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+5D46, tổng 12 nét, bộ shān 山 (+9 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(tên núi)

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “kê” 嵇.

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄒㄧˊ]

U+5D47, tổng 12 nét, bộ shān 山 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(tên núi)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên núi.
2. (Danh) Họ “Kê”. ◎Như: “Kê Khang” 嵇康 (233-262).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tên núi;
② (Họ) Kê.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên núi, tức Kê sơn 嵇山, thuộc tỉnh An Huy — Họ người.

Tự hình 2

Dị thể 1

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄑㄧ, ㄒㄧ]

U+5D60, tổng 13 nét, bộ shān 山 (+10 nét)

Từ điển trích dẫn

1. § Ngày xưa dùng như chữ “khê” 溪.

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄐㄧˇ, ㄑㄧˇ]

U+5E7E, tổng 12 nét, bộ yāo 幺 (+9 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển phổ thông

hầu như, gần như

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nhỏ. ◎Như: “ki vi” 幾微 rất nhỏ, vi tế, mảy may.
2. (Tính) Nguy hiểm. ◇Thượng Thư 尚書: “Tật đại tiệm, duy ki” 疾大漸, 惟幾 (Cố mệnh 顧命) Bệnh dần nặng, rất nguy.
3. (Động) Tới, cập, đạt đáo.
4. (Phó) Gần, sắp, hầu như, cơ hồ. ◎Như: “thứ ki” 庶幾 ngõ hầu, “ki cập” 幾及 hầu kịp. ◇Sử Kí 史記: “Hán vương xuyết thực thổ bộ, mạ viết: Thụ nho, ki bại nhi công sự” 漢王輟食吐哺, 罵曰: 豎儒, 幾敗而公事 (Quyển ngũ thập ngũ, Lưu Hầu thế gia 留侯世家) Hán vương đang ăn ngừng lại, nhả cơm, mắng: Thằng nho sinh nhãi nhép, tí nữa làm hỏng việc của bố nó!
5. (Phó) Há, có lẽ nào. § Dùng như “khởi” 豈. ◇Sử Kí 史記: “Ki khả vị phi hiền đại phu tai” 幾可謂非賢大夫哉 (Hoạt kê truyện 滑稽傳) Há có thể bảo chẳng phải là bậc đại phu hiền đức ư?
6. (Danh) Sự nhỏ nhặt, điềm mới khởi. ◎Như: “tri ki” 知幾 biết từ đầu.
7. § Ghi chú: Âm “ki” ta quen đọc là “cơ”. (Danh) Thời cơ, cơ hội. ◇Tư Mã Quang 司馬光: “Kim an nguy chi cơ, gian bất dong phát, nhật thất nhất nhật, quý tại cập thì” 今安危之幾, 間不容髮, 日失一日, 貴在及時 (Thỉnh kiến trữ phó hoặc tiến dụng tông thất đệ nhị trạng 請建儲副或進用宗室第二狀) Nay là thời cơ an nguy, tình thế cấp bách, mỗi ngày qua là mất một ngày, cần phải kịp thời.
8. (Danh) Cơ yếu, chính sự.
9. Một âm là “kỉ”. (Tính) Mấy, bao nhiêu. ◎Như: “kỉ cá nhân” 幾個人 bao nhiêu người, “kỉ điểm chung” 幾點鐘 mấy giờ. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Thiếu tráng năng kỉ thì” 少壯能幾時 (Tặng Vệ bát xử sĩ 贈衛八處士) Thời trẻ được bao nhiêu lâu?
10. (Tính) Nào, sao mà, thế nào. § Dùng như “hà” 何, “thập ma” 什麼. ◇Lưu Trường Khanh 劉長卿: “Quân kiến ngư thuyền thì tá vấn, Tiền châu kỉ lộ nhập yên hoa?” 君見漁船時借問, 前洲幾路入煙花 (Thượng Tị nhật Việt trung dữ Bào thị lang phiếm chu Da khê 上巳日越中與鮑侍郎泛舟耶溪) Lúc bạn thấy thuyền đánh cá hãy hỏi rằng, Phía trước cù lao, lối nào đi vào cảnh xuân tươi đẹp?
11. (Tính) Vài, một số. ◎Như: “ki bổn thư” 幾本書 vài quyển sách, “kỉ bách nhân” 幾百人 vài trăm người.
12. Lại một âm là “kí”. (Động) Trông mong, kì vọng. § Thông “kí” 覬.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mấy, bao nhiêu (để hỏi hoặc biểu thị số bất định): 今天星期幾? Hôm nay thứ mấy?; 今天陰歷初幾? Hôm nay mồng mấy (âm lịch)?; 你的孩子幾歲了? Cháu anh lên mấy rồi?; 幾何 Bao nhiêu; 當用幾人? Nên dùng mấy người? (Hán thư); 幾世幾年 Bao nhiêu đời bao nhiêu năm (Đỗ Mục: A Phòng cung phú); 未幾,成歸 Chưa được bao nhiêu lâu thì Thành trở về (Liêu trai chí dị). 【幾多】kỉ đa [jêduo] (văn) Bao nhiêu, chẳng mấy: 念昔同游者,而今有幾多? Nhớ xưa người cùng đi chơi, nay còn được bao nhiêu? (Lưu Vũ Tích: Tuế dạ vịnh hoài); 【幾多時】kỉ đa thời [jêduoshí] (văn) Bao lâu?: 別來幾多時? Từ lúc li biệt đến nay đã bao lâu? (Lí Bạch: Thượng Vân Nhạc); 【幾何】 kỉ hà [jêhé] a. (văn) Bao nhiêu, bao lâu: 這點兒東西能値幾何? Một tí đồ này đáng bao nhiêu?; 而浮生若夢,爲歡幾何? Mà cuộc đời chìm nổi này cũng như giấc mộng, tìm hoan lạc được bao lâu? (Lí Bạch: Xuân dạ yến đào lí viên tự); b. Hình học; 【幾許】kỉ hứa [jêxư] (văn) Bao nhiêu: 不知幾許 Không biết bao nhiêu;
② Vài, mấy: 幾本書 Vài quyển sách; 幾百人 Vài trăm người; 只留下幾個人,其余的都走 Chỉ ở lại vài người thôi, còn thì đều đi hết; 所差無幾 Không kém (thiếu) mấy. Xem 几, 幾 [ji].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cái điềm trước (như 機, bộ 木): 知幾 Biết cái điềm trước;
② (văn) Hẹn;
③ (văn) Xét;
④ (văn) Nguy;
⑤ Gần như, cơ hồ, sắp, gần, sẽ tới, dần: 庶幾 Ngõ hầu; 月幾望 Mặt trăng gần như tròn (Chu Dịch: Tiểu súc).【幾乎】cơ hồ [jihu] Cơ hồ, hầu như: 我幾乎忘了 Tôi hầu như đã quên rồi; 【幾幾乎】cơ cơ hồ [jijihu] Như 幾乎;【幾及】cơ cập [jijí] Hầu kịp.

Từ điển Trung-Anh

almost

Tự hình 4

Dị thể 8

Từ ghép 18

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄐㄧˊ]

U+6483, tổng 15 nét, bộ shǒu 手 (+11 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đánh mạnh, gõ mạnh

Từ điển Trung-Anh

Japanese variant of 擊|击[ji1]

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄐㄧˊ]

U+64CA, tổng 17 nét, bộ shǒu 手 (+13 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

đánh mạnh, gõ mạnh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đánh, gõ. ◎Như: “kích cổ” 擊鼓 đánh trống. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Trưởng lão tuyển liễu cát nhật lương thì, giáo minh chung kích cổ, tựu pháp đường nội hội đại chúng” 長老選了吉日良時, 教鳴鐘擊鼓, 就法堂內會大眾 (Đệ tứ hồi) Trưởng lão chọn ngày lành giờ tốt, cho nổi chuông đánh trống, họp tại pháp đường đủ mọi người.
2. (Động) Đánh nhau, công kích. ◎Như: “truy kích” 追擊 đuổi theo mà đánh, “tập kích” 襲擊 đánh lén.
3. (Động) Phát giác, tiết lộ, hạch hỏi.
4. (Động) Giết, đánh chết. ◇Sử Kí 史記: “Nhật kích sổ ngưu hưởng sĩ” 日擊數牛饗士 (Liêm Pha Lạn Tương Như liệt truyện 廉頗藺相如列傳) Mỗi ngày giết mấy con bò để nuôi quân.
5. (Động) Chạm, đụng. ◇Sử Kí 史記: “Lâm Tri chi đồ, xa cốc kích, nhân kiên ma, liên nhẫm thành duy, cử mệ thành mạc” 臨菑之塗, 車轂擊, 人肩摩, 連衽成帷, 舉袂成幕 (Tô Tần truyện 蘇秦傳) Trên đường Lâm Tri trục xe chạm nhau, vai người cọ xát, vạt áo liền nhau thành màn, tay áo giơ lên thành lều.
6. (Động) Tước bỏ, trừ.
7. (Động) Đập cánh bay lượn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Phi thố bất cận giá, Chí điểu tư viễn kích” 飛兔不近駕, 鷙鳥資遠擊 (Tặng Tư không Vương Công Tư lễ 贈司空王公思禮). § “Phi thố” là tên một tuấn mã thời xưa.
8. (Danh) Mũi nhọn, binh khí.
9. (Danh) Tên một nhạc khí cổ, tức là cái “chúc” 柷.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đánh, đập: 擊鼓 Đánh trống; 擊一猛掌 Đập mạnh một cái;
② Công kích, đánh bằng võ khí: 聲東擊西 Dương đông kích tây;
③ Va, va chạm nhau, vỗ: 波浪擊岸 Sóng vỗ bờ;
④ Đập vào: 目擊 Đập vào mắt, mục kích, trông thấy tận mắt.

Từ điển Trung-Anh

(1) to hit
(2) to strike
(3) to break
(4) Taiwan pr. [ji2]

Tự hình 3

Dị thể 4

Chữ gần giống 2

Từ ghép 147

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄑㄧ, ]

U+6532, tổng 12 nét, bộ zhī 支 (+8 nét)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nghiêng lệch. ◇Đặng Trần Côn 鄧陳琨: “Kỉ hồi minh nguyệt dạ đơn chẩm mấn tà khi” 幾回明月夜單枕鬢斜攲 (Chinh Phụ ngâm 征婦吟) Mấy lần đêm trăng sáng, gối chiếc, mái tóc lệch. § Đoàn Thị Điểm dịch thơ: Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai.
2. (Động) Dựa vào, tựa. ◇Nguyên Hiếu Vấn 元好問: “Khi chẩm thính oa minh” 攲枕聽蛙鳴 (Độc thư san nguyệt tịch 讀書山月夕) Tựa gối nghe ếch kêu.

Tự hình 1

Dị thể 6

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄑㄧ, ㄑㄧˊ]

U+671E, tổng 12 nét, bộ yuè 月 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Kì hạn một năm trọn. § Cũng như “ki” 期.

Từ điển Thiều Chửu

① Suốt một năm cữ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 期 [ji].

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Một năm: 期服 Áo tang một năm (dành cho ông bà, chú bác, anh em, vợ con và con dâu trưởng); 期年之後 Sau một năm (Chiến quốc sách). Xem 期 [qi].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Ki 期.

Tự hình 1

Dị thể 2

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄑㄧ, ㄑㄧˊ]

U+671F, tổng 12 nét, bộ yuè 月 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ước hẹn, hẹn. ◎Như: “bất kì nhi ngộ” 不期而遇 không hẹn mà gặp.
2. (Động) Trông chờ, mong mỏi. ◎Như: “kì vọng” 期望 mong mỏi, trông chờ.
3. (Danh) Hạn độ. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Thiên trường địa cửu hữu thì tận, Thử hận miên miên vô tuyệt kì” 天長地久有時盡, 此恨綿綿無絕期 (Trường hận ca 長恨歌) Trời đất lâu dài còn có lúc hết, Nhưng mối hận này triền miên không có lúc nào nguôi.
4. (Danh) Một khoảng thời gian. ◎Như: “giá kì” 假期 thời gian nghỉ, “học kì” 學期 thời gian học.
5. (Lượng) Đơn vị đếm từng khoảng thời gian. ◎Như: “huấn luyện kế hoạch nhất niên phân vi tứ kì” 訓練計畫一年分為四期 kế hoạch huấn luyện một năm chia làm bốn kì, “tạp chí mỗi nguyệt xuất nhất kì” 雜志每月出一期 tạp chí mỗi tháng ra một kì (số báo).
6. (Danh) “Kì di” 期頤 người sống một trăm tuổi.
7. Một âm là “ki”. (Danh) Một năm. § Ông bà chú bác anh em vợ con và con dâu trưởng chết phải để tang một năm gọi là “ki phục” 期服.
8. (Danh) Tang phục. § Nói tắt của “ki phục” 期服.
9. (Trợ) ◎Như: “thật duy hà ki” 實維何期 thực ở vào đâu?

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Một năm: 期服 Áo tang một năm (dành cho ông bà, chú bác, anh em, vợ con và con dâu trưởng); 期年之後 Sau một năm (Chiến quốc sách). Xem 期 [qi].

Tự hình 6

Dị thể 15

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+673A, tổng 6 nét, bộ mù 木 (+2 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. công việc
2. máy móc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một dạng khác của chữ 機.
2. (Danh) Một dạng khác của chữ 几. ◇Trang Tử 莊子: “Nam Quách Tử Kì ẩn ki nhi tọa” 南郭子綦隱机而坐 (Tề vật luận 齊物論) Nam Quách Tử Kì ngồi dựa cái bàn nhỏ.
3. (Danh) Một loại cây giống như cây “du” 榆.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Máy: 縫紉機 Máy khâu; 打字機 Máy đánh chữ;
② Máy bay: 運輸機 Máy bay vận tải; 客機 Máy bay hành khách;
③ Khả năng, cách...: 有了生機 Có cách sống; 轉機 Khả năng chuyển biến;
④ Dịp, cơ hội: 良機 Dịp tốt; 乘機 Lợi dụng cơ hội, thừa cơ;
⑤ Điểm cốt yếu, điểm then chốt;
⑥ Nhanh nhẹn, cơ trí: 機靈 Nhanh trí;
⑦ Linh động: 機變 Sự biến đổi, tùy cơ ứng biến.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 機

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Cơ 機 — Các âm khác là Ki, Kì.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây giống như cây Du — Các âm khác là Cơ, Kỉ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ghế gỗ. Như chữ Kỉ 几 — Các âm khác là Cơ, Ki.

Từ điển Trung-Anh

(1) machine
(2) engine
(3) opportunity
(4) intention
(5) aircraft
(6) pivot
(7) crucial point
(8) flexible (quick-witted)
(9) organic
(10) CL:臺|台[tai2]

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 606

Bình luận 0

ㄐㄧ [jiān ㄐㄧㄢ, pēng ㄆㄥ]

U+6785, tổng 8 nét, bộ mù 木 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xà ngang.
2. (Danh) Tấm gỗ ngang treo ở trên.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄑㄧˊ]

U+68CB, tổng 12 nét, bộ mù 木 (+8 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cờ, một thứ trò chơi, hai bên bày quân tranh hơn thua. ◎Như: “tượng kì” 象棋 cờ tướng.
2. Một âm là “kí”. (Danh) Cỗi rễ, căn để, căn cơ. § Thông “cơ” 基.

Tự hình 4

Dị thể 6

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+6A5F, tổng 16 nét, bộ mù 木 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. công việc
2. máy móc

Từ điển trích dẫn

1. § Ghi chú: Âm “ki”. Ta quen đọc là “cơ”.
2. (Danh) Chốt trên nỏ để bắn tên.
3. (Danh) Đồ bắt chim thú ngày xưa.
4. (Danh) Khung cửi, máy dệt vải. ◇Sử Kí 史記: “Kì mẫu đầu trữ hạ ki, du tường nhi tẩu” 其母投杼下機, 踰牆而走 (Xư Lí Tử Cam Mậu truyện 樗里子甘茂傳) Bà mẹ ném thoi bỏ khung cửi, leo tường chạy trốn.
5. (Danh) Dụng cụ khiêng xác chết ngày xưa.
6. (Danh) Then, chốt (để đóng, khóa).
7. (Danh) Máy móc. ◎Như: “đả tự cơ” 打字機 máy đánh chữ, “thủy cơ” 水機 máy nước, “phát điện cơ” 發電機 máy phát điện.
8. (Danh) Nguyên nhân làm cho sự vật phát động hay biến hóa. ◎Như: “động cơ” 動機 nguyên nhân thúc đẩy. ◇Lễ Kí 禮記: “Nhất nhân tham lệ, nhất quốc tác loạn, kì ki như thử” 一人貪戾, 一國作亂, 其機如此 (Đại Học 大學) Một người tham tàn, cả nước tao loạn, nguyên do là vậy.
9. (Danh) Điềm triệu, trưng triệu.
10. (Danh) Then chốt, cốt yếu. ◎Như: “quân cơ” 軍機 nơi then chốt về việc quân.
11. (Danh) Lúc hợp thời, dịp thích nghi. ◎Như: “đầu cơ” 投機 biết đón trước cơ hội, “thừa cơ” 乘機 thừa cơ hội tốt.
12. (Danh) Kế sách, kế mưu.
13. (Danh) Dục vọng, lòng trần tục. ◎Như: “tâm cơ” 心機 dục vọng, “vong cơ” 忘機 quên hết tục niệm.
14. (Danh) Tên sao.
15. (Danh) Máy bay, nói tắt của “phi cơ” 飛機. ◎Như: “khách cơ” 客機 máy bay chở hành khách, “chiến đấu cơ” 戰鬥機 máy bay chiến đấu.
16. (Danh) Cơ năng sinh hoạt. ◎Như: “vô cơ hóa học” 無機化學 môn hóa học vô cơ.
17. (Tính) Trọng yếu, bí mật. ◎Như: “quân sự cơ mật” 軍事機密 bí mật quân sự.
18. (Tính) Khéo léo, biến trá, xảo trá. ◎Như: “cơ tâm” 機心 cái lòng biến trá khéo léo, “cơ biến” 機變 tài biến trá.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Máy: 縫紉機 Máy khâu; 打字機 Máy đánh chữ;
② Máy bay: 運輸機 Máy bay vận tải; 客機 Máy bay hành khách;
③ Khả năng, cách...: 有了生機 Có cách sống; 轉機 Khả năng chuyển biến;
④ Dịp, cơ hội: 良機 Dịp tốt; 乘機 Lợi dụng cơ hội, thừa cơ;
⑤ Điểm cốt yếu, điểm then chốt;
⑥ Nhanh nhẹn, cơ trí: 機靈 Nhanh trí;
⑦ Linh động: 機變 Sự biến đổi, tùy cơ ứng biến.

Từ điển Trung-Anh

(1) machine
(2) engine
(3) opportunity
(4) intention
(5) aircraft
(6) pivot
(7) crucial point
(8) flexible (quick-witted)
(9) organic
(10) CL:臺|台[tai2]

Tự hình 3

Dị thể 2

Chữ gần giống 4

Từ ghép 608

Bình luận 0

ㄐㄧ [jiāo ㄐㄧㄠ, jiào ㄐㄧㄠˋ]

U+6FC0, tổng 16 nét, bộ shǔi 水 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. nước bắn lên
2. mau, xiết
3. khích lệ, kích
4. dấy lên

Từ điển trích dẫn

1. (Động) (Thế nước bị cản trở) tung lên, vọt lên, bắn ra. ◎Như: “kích khởi lãng hoa” 激起浪花 tung tóe bọt sóng.
2. (Động) Làm cho phát khởi hoặc biến hóa. ◎Như: “kích lệ” 激厲, “kích dương” 激揚 khiến cho phấn phát chí khí.
3. (Động) Bị mưa, lạnh đột ngột xói, thấm vào người. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tha giá cá thân tử, như hà cấm đắc sậu vũ nhất kích” 他這個身子, 如何禁得驟雨一激 (Đệ tam thập hồi) Thân hình nó thế kia, sao mà chịu nổi cơn mưa bất chợt xói xả vào người?
4. (Tính) Thẳng thắn, cấp thiết. ◎Như: “kích thiết” 激切 thẳng thắn, cấp thiết.
5. (Phó) Mãnh liệt, dữ dội, gay go. ◎Như: “kích tăng” 激增 tăng vọt, “kích chiến” 激戰 chiến đấu ác liệt.
6. (Danh) Họ “Kích”.

Từ điển Thiều Chửu

① Xói, cản nước đang chảy mạnh cho nó vọt lên gọi là kích, như kích lệ 激厲, kích dương 激揚 đều chỉ vệ sự khéo dùng người khiến cho người ta phấn phát chí khí lên cả.
③ Nhanh nhẹn (tả cái thế mạnh và mau chóng).
④ Bàn bạc thẳng quá gọi là kích thiết 激切.
⑤ Cảm động, phấn phát lên gọi là cảm kích 感激.
⑥ Cứ tự ý mình làm ra khác lạ không theo như người gọi là kích.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Thế nước bị cản) bắn tung lên, vọt lên: 水沖到山腳,激起三尺多高 Nước đập vào chân núi, bắn lên cao hơn ba thước;
② Bị mưa hay nước lạnh làm cho bệnh: 他被雨水激着了 Anh ấy đi mưa về bị cảm rồi;
③ Nói khích, nói kháy, châm chọc: 用話激他 Nói khích (nói kháy) anh ấy;
④ Xúc động, cảm động, bị khích động: 感激 Cảm kích;
⑤ Mạnh và mau, xiết, kịch liệt, mạnh mẽ, gay go: 激戰 Chiến đấu ác liệt; 激浪 Sóng lớn, sóng cả;
⑥ (đph) Ngâm (nước lạnh), rửa: 把西瓜放在冰水裡激一激 Ngâm quả dưa hấu vào nước đá;
⑦ (văn) Tự ý làm theo ý mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chặn dòng nước cho nước nổi sóng hoặc vọt lên — Mau lẹ. Gấp gáp — Xúc động trong lòng — Cũng dùng như chữ Kích 擊.

Từ điển Trung-Anh

(1) to arouse
(2) to incite
(3) to excite
(4) to stimulate
(5) sharp
(6) fierce
(7) violent

Tự hình 3

Dị thể 2

Chữ gần giống 7

Từ ghép 136

Bình luận 0

ㄐㄧ []

U+7284, tổng 12 nét, bộ níu 牛 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: cơ giác 犄角)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) “Ỷ giác” 犄角 dựa vào, giúp nhau. ◎Như: “ỷ giác chi thế” 犄角之勢 thế đóng quân chia làm hai cứ điểm, hai bên cùng cứu ứng lẫn nhau. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Dung đại hỉ, hội hợp Điền Khải, vi ỷ giác chi thế. Vân Trường, Tử Long lĩnh binh lưỡng biên tiếp ứng” 融大喜, 會合田楷, 為犄角之勢. 雲長, 子龍領兵兩邊接應 (Đệ thập nhất hồi) (Khổng) Dung mừng lắm, hẹn nhau với Điền Khải lập thế ỷ giác. (Quan) Vân Trường, (Triệu) Tử Long cầm binh hai bên tiếp ứng.
2. (Danh) “Ỷ giác” 犄角 góc, xó. ◎Như: “tường đích ỷ giác” 牆的犄角 góc tường.
3. Một âm là “cơ”. (Danh) Sừng loài thú. ◎Như: “ngưu cơ giác” sừng bò.

Từ điển Trần Văn Chánh

【犄角】cơ giác [jijiăo] (khn) ① Sừng loài thú: 牛犄角 Sừng bò;
② Góc: 桌子犄角 Góc bàn;
③ Xó: 屋子犄角 Xó nhà.

Từ điển Trung-Anh

(1) ox-horns
(2) wing of an army

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 14

Từ ghép 2

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+7391, tổng 6 nét, bộ yù 玉 (+2 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ngọc không tròn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 璣.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Hạt châu hay ngọc bích không được tròn;
② Tên một chòm sao;
③【璇璣】 tuyền ki [xuánji] Một dụng cụ để xem thiên văn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 璣

Từ điển Trung-Anh

irregular pearl

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+74A3, tổng 16 nét, bộ yù 玉 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ngọc không tròn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngọc châu không được tròn. ◎Như: “châu ki” 珠璣.
2. (Danh) Bộ phận chuyển động được trong khí cụ để xem thiên văn thời xưa “tuyền ki ngọc hành” 璿璣玉衡.
3. (Danh) Sao “Ki”.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Hạt châu hay ngọc bích không được tròn;
② Tên một chòm sao;
③【璇璣】 tuyền ki [xuánji] Một dụng cụ để xem thiên văn.

Từ điển Trung-Anh

irregular pearl

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 9

Từ ghép 1

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄑㄧˊ]

U+7578, tổng 13 nét, bộ tián 田 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. số lẻ
2. phần lẻ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Khu ruộng không ngay ngắn. ◇Trương Tự Liệt 張自烈: “Linh điền bất khả tỉnh giả vi ki” 零田不可井者為畸 (Chánh tự thông 正字通, Điền bộ 田部) Ruộng lẻ vụn không làm tỉnh điền được gọi là “ki”.
2. (Danh) Số lẻ, số dư. ◇Tư trị thông giám 資治通鑑: “Khẩu tam thiên thất bách nhất thập tứ vạn hữu ki” 口三千七百一十四萬有畸 (Trung tông thần long nguyên niên 中宗神龍元年) Số người ba nghìn bảy trăm bốn mươi tư vạn có lẻ.
3. (Danh) Sự tà lệch.
4. (Tính) Không bình thường, không ngay ngắn. ◎Như: “ki hình” 畸形: (1) hình thể sinh ra lớn lên không bình thường; (2) khác thường, không hợp lẽ thường.

Từ điển Thiều Chửu

① Số lẻ.
② Ki nhân 畸人 người ẩn dật.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Không bình thường, thất thường, không ngay ngắn, quái dị, què quặt;
②【畸人】 cơ nhân [jirén] Người ẩn dật;
③ Số lẻ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruộng thừa ra, bỏ hoang không cày cấy — Số dư ra. Số lẻ — Cũng đọc Cơ — Một âm là Kì.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lẻ ra. Dư ra — Dùng như chữ Kì 奇— Một âm là Ki.

Từ điển Trung-Anh

(1) lopsided
(2) unbalanced
(3) abnormal
(4) irregular
(5) odd fractional remnant

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 11

Từ ghép 13

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+757F, tổng 15 nét, bộ tián 田 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ở trong cửa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chỗ thiên tử đóng, quốc đô. ◎Như: “kinh kì” 京畿 kinh đô.
2. (Danh) Cương vực, cương giới. ◇Thi Kinh 詩經: “Bang kì thiên lí, Duy dân sở chỉ” 邦畿千里, 惟民所止 (Thương tụng 商頌, Huyền điểu 玄鳥) Cương vực nước (Thương) rộng nghìn dặm, Là nơi của dân chúng ở.
3. (Danh) Bậc cửa, cửa. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Thanh ba vi thường y, Bạch thạch vi môn kì” 清波為裳衣, 白石為門畿 (Khiển ngược quỷ 譴瘧鬼) Sóng trong làm quần áo, Đá trắng làm bậc cửa.

Từ điển Thiều Chửu

① Kinh kì 京畿 chốn kinh kì, chỗ vua thiên tử đóng.
② Trong cửa.
③ Cái bực cửa.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Chốn kinh kì (chỗ thiên tử đóng đô);
② Trong cửa;
③ Bực cửa.【畿輔】kì phụ [jifư] (văn) Nơi gần kinh đô.

Từ điển Trung-Anh

territory around the capital

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Từ ghép 5

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+766A, tổng 21 nét, bộ nǐ 疒 (+16 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spasms
(2) convulsions
(3) hysteria

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+77F6, tổng 7 nét, bộ shí 石 (+2 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hòn đá ngăn nước

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 磯.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Vách đá cạnh bờ nước, đá bao quanh nước;
② (Những) hòn đá ngăn giữa dòng nước.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 磯

Từ điển Trung-Anh

(1) breakwater
(2) jetty

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 11

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+78EF, tổng 17 nét, bộ shí 石 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hòn đá ngăn nước

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ghềnh đá, vách đá bên bờ nước. ◇Trương Húc 張旭: “Thạch ki tây bạn vấn ngư thuyền” 石磯西畔問漁船 (Đào hoa khê 桃花谿) Ghềnh đá bờ tây hỏi thuyền đánh cá.
2. (Động) Nước đập vào đá, đá ngăn chận làm tức nước.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Vách đá cạnh bờ nước, đá bao quanh nước;
② (Những) hòn đá ngăn giữa dòng nước.

Từ điển Trung-Anh

(1) breakwater
(2) jetty

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 5

Từ ghép 11

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+79A8, tổng 16 nét, bộ qí 示 (+12 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tế quỷ thần để cầu phúc

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Tế quỷ thần để cầu phúc.

Từ điển Trung-Anh

(1) omen
(2) pray

Tự hình 1

Dị thể 5

Chữ gần giống 8

Bình luận 0

ㄐㄧ

U+79EF, tổng 10 nét, bộ hé 禾 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. chứa chất, tích, dồn lại
2. tích (kết quả phép nhân)

Từ điển trích dẫn

1. § Giản thể của chữ 積.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chất, xếp: 積土成山 Chất đất thành núi;
② Tích lại, chứa, trữ: 積少成多 Tích ít thành nhiều; 積年累月 Năm này qua năm khác, lâu dài;
③ Lâu ngày, lưu cửu: 積弊 Thói tệ lâu đời; 積習 Thói quen đã lâu, thói cũ;
④ (y) Bệnh cam tích;
⑤ (toán) Số nhân được: 積數 Số nhân được, tích số.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 積

Từ điển Trung-Anh

(1) to amass
(2) to accumulate
(3) to store
(4) measured quantity (such as area of volume)
(5) product (the result of multiplication)
(6) to integrate (math.)
(7) to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.)
(8) old
(9) long-standing

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

Từ ghép 131

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄑㄧ]

U+7A18, tổng 13 nét, bộ hé 禾 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Một năm (như 期(1)).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tròn một năm. Giáp năm.

Tự hình 1

Dị thể 6

Bình luận 0

ㄐㄧ [ㄑㄧˇ]

U+7A3D, tổng 15 nét, bộ hé 禾 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. xem xét, suy xét
2. cãi cọ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Khảo sát, tra cứu, xem xét. ◎Như: “kê cổ” 稽古 xem xét các sự tích xưa, “kê tra” 稽查 kiểm soát.
2. (Động) Cãi cọ, tranh chấp. ◇Hán Thư 漢書: “Phụ cô bất tương thuyết, tắc phản thần nhi tương kê” 婦姑不相說, 則反脣而相稽 (Giả Nghị truyện 賈誼傳) Vợ và cô không nói với nhau mà trở môi cãi cọ.
3. (Động) Trì hoãn, ngưng trệ, kéo dài. ◇Cảnh thế thông ngôn 警世通言: “Thánh chỉ phát hồi nguyên tịch, bất cảm kê lưu” 聖旨發回原籍, 不敢稽留 (Ngọc Đường Xuân lạc nan phùng phu 玉堂春落難逢夫) Mệnh vua truyền cho về nguyên quán, không dám trì hoãn.
4. (Động) Tồn trữ, chất chứa.
5. (Động) Bói, bốc vấn. ◇Vương Dật 王逸: “Kê vấn thần minh” 稽問神明 (Bốc cư chương cú tự 卜居章句序) Bói hỏi thần minh.
6. (Động) Đến.
7. (Danh) Chuẩn tắc, khuôn mẫu. ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Cố dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc; bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc. Tri thử lưỡng giả diệc kê thức” 故以智治國, 國之賊; 不以智治國, 國之福. 知此兩者亦稽式 (Chương 65) Cho nên lấy trí mưu trị nước là vạ cho nước; không lấy trí mưu trị nước là phúc cho nước. Biết hai điều đó tức là biết được mẫu mực (trị dân).
8. (Danh) Họ “Kê”.
9. Một âm là “khể”. (Động) § Xem “khể thủ” 稽首.

Từ điển Trung-Anh

(1) to inspect
(2) to check

Tự hình 5

Dị thể 14

Từ ghép 22

Bình luận 0