Có 1 kết quả:

1/1

phồn thể

Từ điển phổ thông

dây cương ngựa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dây cương ngựa. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Ẩm dư mã ư Hàm Trì hề, tổng dư bí hồ Phù Tang” 飲余馬於咸池兮, 總余轡乎扶桑 (Li Tao 離騷) Cho ngựa ta uống nước ở Hàm Trì hề, buộc dây cương ở đất Phù Tang.

Từ điển Thiều Chửu

① Dây cương ngựa.

Từ điển Trần Văn Chánh

Dây cương (ngựa): 鞍轡 Yên cương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dây cương ngựa.