Có 2 kết quả:

差 soa蓑 soa

1/2

soa [sai, si, sái, ta, tha]

U+5DEE, tổng 9 nét, bộ công 工 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý