Có 1 kết quả:

揮 loay

1/1

loay [hoay, huy, huơi, hươi]

U+63EE, tổng 12 nét, bộ thủ 手 + 9 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

loay hoay

Tự hình 3

Dị thể 9