Có 3 kết quả:

吶 na呐 na哪 na

1/3

na [, , , ]

U+5436, tổng 7 nét, bộ kǒu 口 + 4 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trung-Anh

sentence-final particle (abbr. for 呢啊[ne5 a5] or variant of 哪[na5])

Tự hình 4

Dị thể 2

na [, , ]

U+5450, tổng 7 nét, bộ kǒu 口 + 4 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trung-Anh

sentence-final particle (abbr. for 呢啊[ne5 a5] or variant of 哪[na5])

Tự hình 2

Dị thể 1