Có 5 kết quả:

哪 něi ㄋㄟˇ那 něi ㄋㄟˇ餒 něi ㄋㄟˇ餧 něi ㄋㄟˇ馁 něi ㄋㄟˇ

1/5

něi ㄋㄟˇ [ㄋㄚ, ㄋㄚˇ, na , ㄋㄜˊ]

U+54EA, tổng 9 nét, bộ kǒu 口 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Đại) Biểu thị nghi vấn: cái nào trong các sự vật đồng loại. ◎Như: “tòng na nhất phương diện thuyết?” 從哪一方面說?
2. (Đại) Nói trống không, cái nào đó chưa xác định. ◎Như: “na thiên hữu không ngã hoàn yếu trảo nhĩ đàm đàm” 哪天有空我還要找你談談.
3. (Đại) Chỉ bất cứ cái nào. ◎Như: “bất luận khứ đáo na nhất thôn...” 不論去到哪一村...
4. (Phó) Biểu thị phản vấn. § Thường mang ý phủ định. ◎Như: “na tri” 哪知 biết đâu, “na năng” 哪能 sao có thể? ◇Lão Xá 老舍: “Nhĩ đảo tưởng đắc hảo, khả na năng na ma dong dị?” 你倒想得好, 可哪能那麼容易? (Trà quán 茶館, Đệ tam mạc 第三幕).
5. Một âm là “nả”. (Thán) Biểu thị không lấy làm đúng: đâu có, nào có. ◎Như: “khán điện thị nả hữu hiện tràng đích khí phân nha!” 看電視哪有現場的氣氛呀!
6. (Từ ngữ khí) Biểu thị kêu gọi hoặc đình đốn. ◎Như: “thiên nả” 天哪 trời ơi.

Từ điển Trần Văn Chánh

(trợ) Ơi, ạ, nhé...: 謝謝您哪! Cám ơn anh nhé!; 天哪! Trời ơi! Xem 哪 [nă], [nâi].

Từ điển Trần Văn Chánh

(khn) Nào, mà, ấy, đó. Xem 哪 [nă], [na].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng trợ ngữ cuối câu, với ý than thở, trách móc ( dùng trong Bạch thoại ) — Tiếng dùng để hỏi. Xem Na tri.

Từ điển Trung-Anh

which? (interrogative, followed by classifier or numeral-classifier)

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Từ chỉ thị: ấy, đó. § Đối lại với “giá” 這 này, đây. ◎Như: “na cá nhân” 那個人 người ấy, “na thì” 那時 lúc đó.
2. (Tính) Nhiều. ◇Thi Kinh 詩經: “Thụ phúc bất na” 受福不那 (Tiểu nhã 小雅, Tang hỗ 桑扈) Nhận phúc chẳng nhiều.
3. (Tính) An nhàn, yên ổn. ◇Thi Kinh 詩經: “Hữu na kì cư” 有那其居 (Tiểu nhã 小雅, Ngư tảo 魚藻) Chỗ ở an nhàn.
4. (Tính) “A na” 阿那 xinh xắn mềm mại.
5. (Liên) Vậy, vậy thì, thế thì. ◎Như: “na ngã tựu bất tái đẳng liễu” 那我就不再等了 vậy thì tôi không chờ nữa.
6. (Danh) Từ dùng để phiên âm tiếng ngoại quốc (như tiếng Phạn chẳng hạn). ◎Như: “Chi-na” 支那 ("cina") Trung Quốc, “duy-na” 維那 kẻ giữ phép trong chùa, “đàn-na” 檀那 ("tánnà") kẻ bố thí (cũng gọi là “đàn việt” 檀越), “sát-na” 剎那 ("kṣaṇa") một loáng, khoảng thời gian rất ngắn.
7. (Danh) Họ “Na”.
8. Một âm là “nả”. (Phó) Biểu thị nghi vấn: Sao, làm sao? ◎Như: “nả kham” 那堪 sao chịu được? ◇Lục Du 陸游: “Tảo tuế nả tri thế sự nan” 早歲那知世事難 (Bi phẫn 悲憤) Tuổi trẻ sao biết đường việc đời là khó? ◇Vương Kiến 王建: “Chỉ tiền nả đắc đáo hoàng tuyền” 紙錢那得到黃泉 (Hàn thực hành 寒食行) Tiền giấy làm sao đến được suối vàng? § Ghi chú: Cũng có khi đọc là “na”.
9. (Đại) Đâu, ở đâu, nào. ◎Như: “nả xứ” 那處 chỗ nào? ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Bát tặc nả lí khứ” 潑賊那裏去 (Đệ thập hồi) Lũ giặc ngang ngược chạy đi đường nào!

Tự hình 2

Dị thể 9

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

něi ㄋㄟˇ

U+9912, tổng 15 nét, bộ shí 食 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đói
2. đuối, kém
3. ươn, thối

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đói. ◎Như: “đống nỗi” 凍餒 đói rét. ◇Thái Bình Quảng Kí 太平廣記: “Ngô gia bổn San Đông, lương điền sổ khoảnh, túc dĩ ngự hàn nỗi, hà khổ cầu lộc” 吾家本山東, 良田數頃, 足以禦寒餒, 何苦求祿 (Lữ Ông 呂翁) Nhà ta gốc ở Sơn Đông, ruộng tốt vài trăm mẫu, đủ để khỏi đói lạnh, tại sao phải khổ sở đi cầu bổng lộc.
2. (Danh) Người bị đói. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Chẩn dữ bần nỗi, bất tuyên kỉ huệ” 賑與貧餒, 不宣己惠 (Lương Thống truyện 梁統傳) Cứu giúp người nghèo đói, không rêu rao ơn huệ.
3. (Động) Làm cho đói. ◇Mạnh Tử 孟子: “Tắc đống nỗi kì thê tử” 則凍餒其妻子 (Lương Huệ Vương hạ 梁惠王下) Thì sẽ làm cho vợ con đói rét.
4. (Động) Đuối, nhụt, mất dũng khí, nản lòng. ◎Như: “thắng bất kiêu, bại bất nỗi” 勝不驕, 敗不餒 thắng không kiêu, bại không nhụt.
5. (Tính) Ươn, thối. ◇Luận Ngữ 論語: “Ngư nỗi nhi nhục bại bất thực” 魚餒而肉敗不食 (Hương đảng 鄉黨) Cá ươn, thịt thối chẳng ăn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đói;
② Chán nản, nản lòng: 勝不驕,敗不餒 Thắng không kiêu, bại không nản;
③ (văn) Thối, thối rữa, (cá) ươn: 魚餒而肉敗不食 Cá ươn và thịt thối (thì) không ăn (Luận ngữ).

Từ điển Trung-Anh

hungry

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 4

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

něi ㄋㄟˇ [wèi ㄨㄟˋ]

U+9927, tổng 16 nét, bộ shí 食 (+8 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) § Xem “ủy” 餵.
2. Một âm là “nỗi”. (Danh) Đói. § Cũng như “nỗi” 餒.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

něi ㄋㄟˇ

U+9981, tổng 10 nét, bộ shí 食 (+7 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đói
2. đuối, kém
3. ươn, thối

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 餒.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đói;
② Chán nản, nản lòng: 勝不驕,敗不餒 Thắng không kiêu, bại không nản;
③ (văn) Thối, thối rữa, (cá) ươn: 魚餒而肉敗不食 Cá ươn và thịt thối (thì) không ăn (Luận ngữ).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 餒

Từ điển Trung-Anh

hungry

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 2

Bình luận 0