Có 2 kết quả:

缸 hang舡 hang

1/2

hang [ang, cang, cương]

U+7F38, tổng 9 nét, bộ phũ 缶 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái ang, vại, sành, cái chum to

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vại, ang, chum. ◎Như: “thủy hang” 水缸 vại nước.
2. § Cũng đọc là “cang”.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái ang, cái chum to. Cũng đọc là chữ cang.

Từ điển Trần Văn Chánh

Vại, ang, chum to: 水缸 Vại nước; 茄缸 Vại cà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hũ sành thật lớn. Cũng đọc Hàng.

Tự hình 2

Dị thể 7

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

hang

U+8221, tổng 9 nét, bộ chu 舟 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái thuyền

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thuyền. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Hang hộ dao đầu nhược bất văn” 舡戶搖頭若不聞 (Hoàng Sào binh mã 黄巢兵馬) Nhà thuyền lắc đầu làm như không nghe.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái thuyền.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Chiếc thuyền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thuyền. Cũng đọc Hàng.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng