Có 7 kết quả:

冤 oan寃 oan眢 oan苑 oan鴛 oan鵷 oan鸳 oan

1/7

oan

U+51A4, tổng 10 nét, bộ mịch 冖 + 8 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

oan ức

Tự hình 3

Dị thể 7

oan

U+5BC3, tổng 11 nét, bộ miên 宀 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

oan ức

Tự hình 1

Dị thể 1

oan

U+7722, tổng 10 nét, bộ mục 目 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

oan (con mắt khô)

Tự hình 3

oan [oản, uyển]

U+82D1, tổng 8 nét, bộ thảo 艸 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

xôi oản

Tự hình 4

Dị thể 1

oan [uyên]

U+9D1B, tổng 16 nét, bộ điểu 鳥 + 5 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

oan (vịt trời nhỏ con lông sặc sỡ): oan ương (vịt chống vịt mái)

Tự hình 2

Dị thể 4

oan [uyên]

U+9D77, tổng 19 nét, bộ điểu 鳥 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

oan (vịt trời nhỏ con lông sặc sỡ): oan ương (vịt chống vịt mái)

Tự hình 1

Dị thể 4

oan [uyên]

U+9E33, tổng 10 nét, bộ điểu 鳥 + 5 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

oan (vịt trời nhỏ con lông sặc sỡ): oan ương (vịt chống vịt mái)

Tự hình 2

Dị thể 1