Có 4 kết quả:

悛 thoan竣 thoan鑹 thoan镩 thoan

1/4

thoan [thoăn, thuân, thuôn]

U+609B, tổng 10 nét, bộ tâm 心 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

thoan (hối hận, ăn năn)

Tự hình

Dị thể

thoan

U+7AE3, tổng 12 nét, bộ lập 立 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoan (xong việc)

Tự hình

Dị thể

thoan [soán]

U+9479, tổng 26 nét, bộ kim 金 + 18 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoan (lấy búa phá băng)

Tự hình

Dị thể

thoan [soán]

U+9569, tổng 17 nét, bộ kim 金 + 12 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoan (lấy búa phá băng)

Tự hình

Dị thể