Có 1 kết quả:

tẩm hành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xuất hành (một cách) bí mật, tiềm hành. ◇Mã Vương Đôi 馬王堆: “Hoàng đế lệnh Lực Hắc, tẩm hành phục nặc, chu lưu (lưu) Tứ Quốc, dĩ quan kì hằng, thiện chi dĩ pháp” 黃帝令力黑, 浸行伏匿, 周留(流)四國, 以觀其恒, 善之以法 (Hán mộ bạch thư 漢墓帛書, Thập lục kinh 十六經, Quan 觀).

Bình luận 0