Có 1 kết quả:

lạp

1/1

lạp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. cái nón
2. cái lồng bàn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái nón. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Cô chu thoa lạp ông, Độc điếu hàn giang tuyết” 孤舟蓑笠翁, 獨釣寒江雪 (Giang tuyết 江雪) Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi, Một mình thả câu trong tuyết trên sông lạnh.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái nón.
② Cái lồng bàn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Cái) nón: 鬥笠 Nón nan; 草笠 Nón lá, nón lác;
② (văn) (Cái) lồng bàn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nón lá.