Có 2 kết quả:

chuyếtchuẩn
Âm Hán Việt: chuyết, chuẩn
Tổng nét: 13
Bộ: thuỷ 水 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一ノ丨丶一一一丨一一丨
Thương Hiệt: EGJ (水土十)
Unicode: U+6E96
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Tự hình 3

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

1/2

chuyết

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Bằng phẳng.
2. (Tính) Trong tương lai, sẽ thành. ◎Như: “chuẩn tân nương” 準新娘 cô dâu tương lai, “chuẩn bác sĩ” 準博士 bác sĩ tương lai.
3. (Tính) Có thể làm mẫu mực, phép tắc. ◎Như: “chuẩn tắc” 準則.
4. (Phó) Chính xác, tinh xác. ◎Như: “miểu chuẩn mục tiêu” 瞄準目標 nhắm đúng mục tiêu.
5. (Phó) Nhất định, khẳng định, thế nào cũng. ◎Như: “tha chuẩn bất lai” 他準不來 nó nhất định không đến.
6. (Động) Sửa soạn, dự bị. ◎Như: “chuẩn bị” 準備 sắp sẵn đầy đủ.
7. (Động) Đo, trắc lượng. ◎Như: “lệnh thủy công chuẩn cao hạ” 令水工準高下 sai thợ đắp đập đo cao thấp.
8. (Động) Cho phép, y chiếu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Nhân Tông thiên tử chuẩn tấu” 仁宗天子準奏 (Đệ nhất hồi) Vua Nhân Tông y chiếu lời tâu.
9. (Danh) Thước thăng bằng ngày xưa.
10. (Danh) Mẫu mực, phép tắc. ◎Như: “tiêu chuẩn” 標準 mẫu mực, mực thước. ◇Hán Thư 漢書: “Dĩ đạo đức vi lệ, dĩ nhân nghĩa vi chuẩn” 以道德為麗, 以仁義為準 (Quyển lục thập ngũ, Đông Phương Sóc truyện 東方朔傳) Lấy đạo đức làm nghi lệ, lấy nhân nghĩa làm phép tắc.
11. (Danh) Cái đích để bắn. ◎Như: “chuẩn đích” 準的.
12. Một âm là “chuyết”. § Ghi chú: Ta đều quen đọc là “chuẩn”. (Danh) Cái mũi. ◎Như: “long chuẩn” 隆準 mũi cao, mũi dọc dừa. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Cao đế tử tôn tận long chuẩn” 高帝子孫盡隆準 (Ai vương tôn 哀王孫) Con cháu Cao Đế đều có tướng mũi cao.

Từ điển Thiều Chửu

① Bằng phẳng.
② Thước thăng bằng (đánh thăng bằng).
③ Phép mẫu mực, như tiêu chuẩn 標準 mẫu mực, mực thước.
④ Một âm là chuyết. Mũi, mũi cao lớn gọi là long chuẩn 隆準 (mũi dọc dừa).

chuẩn

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. chuẩn mực
2. theo như, cứ như (trích dẫn)

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Bằng phẳng.
2. (Tính) Trong tương lai, sẽ thành. ◎Như: “chuẩn tân nương” 準新娘 cô dâu tương lai, “chuẩn bác sĩ” 準博士 bác sĩ tương lai.
3. (Tính) Có thể làm mẫu mực, phép tắc. ◎Như: “chuẩn tắc” 準則.
4. (Phó) Chính xác, tinh xác. ◎Như: “miểu chuẩn mục tiêu” 瞄準目標 nhắm đúng mục tiêu.
5. (Phó) Nhất định, khẳng định, thế nào cũng. ◎Như: “tha chuẩn bất lai” 他準不來 nó nhất định không đến.
6. (Động) Sửa soạn, dự bị. ◎Như: “chuẩn bị” 準備 sắp sẵn đầy đủ.
7. (Động) Đo, trắc lượng. ◎Như: “lệnh thủy công chuẩn cao hạ” 令水工準高下 sai thợ đắp đập đo cao thấp.
8. (Động) Cho phép, y chiếu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Nhân Tông thiên tử chuẩn tấu” 仁宗天子準奏 (Đệ nhất hồi) Vua Nhân Tông y chiếu lời tâu.
9. (Danh) Thước thăng bằng ngày xưa.
10. (Danh) Mẫu mực, phép tắc. ◎Như: “tiêu chuẩn” 標準 mẫu mực, mực thước. ◇Hán Thư 漢書: “Dĩ đạo đức vi lệ, dĩ nhân nghĩa vi chuẩn” 以道德為麗, 以仁義為準 (Quyển lục thập ngũ, Đông Phương Sóc truyện 東方朔傳) Lấy đạo đức làm nghi lệ, lấy nhân nghĩa làm phép tắc.
11. (Danh) Cái đích để bắn. ◎Như: “chuẩn đích” 準的.
12. Một âm là “chuyết”. § Ghi chú: Ta đều quen đọc là “chuẩn”. (Danh) Cái mũi. ◎Như: “long chuẩn” 隆準 mũi cao, mũi dọc dừa. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Cao đế tử tôn tận long chuẩn” 高帝子孫盡隆準 (Ai vương tôn 哀王孫) Con cháu Cao Đế đều có tướng mũi cao.

Từ điển Thiều Chửu

① Bằng phẳng.
② Thước thăng bằng (đánh thăng bằng).
③ Phép mẫu mực, như tiêu chuẩn 標準 mẫu mực, mực thước.
④ Một âm là chuyết. Mũi, mũi cao lớn gọi là long chuẩn 隆準 (mũi dọc dừa).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chuẩn, cho, cho phép, cho được: 批準 Phê chuẩn; 準假兩周 Cho phép nghỉ hai tuần; 不準他來 Không cho anh ấy đến; 不準抽煙 Không được hút thuốc;
② Theo: 準前例處理 Giải quyết theo tiền lệ;
③ Mực, mức (độ), trình độ: 水準 Mức độ, trình độ;
④ (Tiêu) chuẩn, căn cứ, mẫu mực: 以此爲準 Lấy đó làm chuẩn (căn cứ);
⑤ Đích: 瞄準 Ngắm đích;
⑥ Đúng: 我的錶很準 Đồng hồ tôi chạy rất đúng; 對準了才開槍 Ngắm đúng rồi mới bắn;
⑦ Nhất định, thế nào cũng...: 他準不來 Nó nhất định không đến; 我明天準去 Mai tôi thế nào cũng đi;
⑧ (văn) Thước thăng bằng, cái chuẩn: 準者,所以揆平取正也 Chuẩn là cái để đo độ phẳng và lấy độ ngay (Hán thư: Luật lịch chí);
⑨ (văn) Đo: 令水工準高下 Sai các thợ đắp đập đo cao thấp (Hán thư);
⑩ Cây chuẩn (một loại nhạc khí thời cổ, có hình dạng như cây đàn sắt);
⑪ (văn) Xem chừng, rình đoán, dò xét: 群臣準上意而懷當 Quần thần rình đoán ý của nhà vua mà tìm cách làm cho hợp ý (Hoài Nam tử);
⑫ (văn) Tính giá, quy giá;
⑬ (văn) Chắc chắn, nhất định: 準定 Nhất định;
⑭ (văn) Mũi: 隆準 Mũi dọc dừa, mũi cao.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngang bằng — Đồng đều — Mức độ — Phép tắc để theo — Cái đích để nhắm — Vật dụng có cái bọt nước, người thợ dùng để đo xem có thật ngang bằng hay không — Đúng chắc — Dùng như chữ Chuẩn 准.

Từ ghép 16