Có 12 kết quả:

卣 dữu庾 dữu斞 dữu柚 dữu槱 dữu牖 dữu羐 dữu羑 dữu莠 dữu蜼 dữu褎 dữu褏 dữu

1/12

dữu

U+5363, tổng 7 nét, bộ bốc 卜 (+5 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

đồ đựng rượu ngày xưa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Khí cụ đựng rượu thời xưa.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðồ đựng rượu thời xưa.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đồ đựng rượu (thời xưa ở Trung Quốc), cốc Trung Quốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chén lớn có nắp đậy, dùng để uống rượu.

Tự hình 4

Dị thể 3

dữu

U+5EBE, tổng 11 nét, bộ nghiễm 广 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cái vựa
2. dữu (đơn vị đo, bằng 16 đấu)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái vựa, kho lộ thiên (không có nóc). ◇Sử Kí 史記: “Phát thương dữu dĩ chấn bần dân” 發倉庾以振貧民 (Hiếu Văn bổn kỉ 孝文本紀) Phát kho vựa để cứu giúp dân nghèo.
2. (Danh) Lượng từ: đơn vị dung lượng ngày xưa, một “dữu” 庾 bằng mười sáu “đấu” 斗. ◇Luận Ngữ 論語: “Nhiễm tử vi kì mẫu thỉnh túc. Tử viết: Dữ chi phủ. Thỉnh ích. Viết: Dữ chi dữu” 冉子為其母請粟, 子曰: 與之釜. 請益. 曰: 與之庾 (Ung dã 雍也) Nhiễm Hữu xin cấp lúa cho mẹ người kia (chỉ Tử Hoa 子華 một học trò khác của khổng Tử). Khổng Tử bảo: Cấp cho một phủ (bằng 6 đấu 4 thăng). (Nhiễm Hữu) xin thêm. Khổng Tử bào: Cho một dữu (bằng 16 đấu).
3. (Danh) Họ “Dữu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái vựa, kho không có nhà phủ ở trên gọi là dữu.
② Cái dữu. Ðồ đong ngày xưa, 16 đấu là một dữu.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Vựa thóc lộ thiên, kho lộ thiên (không có mái lợp);
② Cái dữu (đồ đong ngày xưa, bằng 16 đấu);
③ [Yư] (Họ) Dữu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kho chứa ngoài trời, không có mái che. Cũng gọi là Dữu tích 庾積. Tên một đơn vị đo lường. Như chữ Dữu 斞.

Tự hình 2

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

dữu

U+659E, tổng 12 nét, bộ đẩu 斗 (+8 nét)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một đơn vị đo lường thời xưa, bằng 10 đấu.

Tự hình 2

Dị thể 4

dữu [trục]

U+67DA, tổng 9 nét, bộ mộc 木 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cây bưởi

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây bưởi. § Họ cây cam quýt, quả to (lat. Citrus maxima).
2. Một âm là “trục”. (Danh) Cái thoi dệt cửi. § Xem “trữ” 杼.

Từ điển Thiều Chửu

① Cây dữu (cây quýt quả nhỏ). Một thứ cây có quả ăn được.
② Một âm là trục. Cái thoi, đồ dùng để dệt.

Từ điển Trần Văn Chánh

Bưởi, quả bưởi, cây bưởi. Xem 柚 [yóu].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây gần giống cây cam — Một âm là Trục.

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

dữu [dửu]

U+69F1, tổng 15 nét, bộ mộc 木 (+11 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất củi lại để chờ đốt.

Tự hình 2

Dị thể 7

dữu []

U+7256, tổng 15 nét, bộ phiến 片 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cửa sổ. ◇Tô Triệt 蘇轍: “Tương bồng hộ úng dũ, vô sở bất khoái” 將蓬戶甕牖, 無所不快 (Hoàng Châu Khoái Tai đình kí 黃州快哉亭記) Dẫu có ở nhà lợp tranh, cửa sổ làm bằng vỏ hũ (đập bể) thì cũng không gì là không khoái.
2. (Động) Mở mang, dẫn bảo, dẫn dụ. ◇Thi Kinh 詩經: “Thiên chi dũ dân” 天之牖民 (Đại nhã 大雅, Bản 板) Trời hướng dẫn giáo hóa dân chúng.
3. § Ghi chú: Cũng đọc là “dữu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Cửa sổ, khoét giữa vách hay tường xung quanh có khuôn, trong có chấn song đóng chéo thành hình mũi trám gọi là dũ.
② Mở mang, dẫn bảo, dẫn dụ. Cũng đọc là chữ dữu.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

dữu []

U+7F90, tổng 10 nét, bộ dương 羊 (+10 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

gắng làm việc thiện

Tự hình 1

dữu []

U+7F91, tổng 9 nét, bộ dương 羊 (+3 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gắng làm việc thiện

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dẫn dắt làm việc tốt. § Nay dùng chữ 誘.
2. (Danh) “Dũ Lí” 羑里 tên đất, nay ở vào tỉnh Hà Nam. § Ngày xưa “Trụ vương” 紂王 giam “Văn vương” 文王 ở ngục Dũ Lí. § Cũng viết là “Dũ Lí” 牖里. Ta quen đọc là “dữu” 羑.

Từ điển Thiều Chửu

① Gắng gỏi làm thiện dắt dẫn.
② Tên đất, Dũ Lí 羑里. Một nghĩa là ngục Dũ Lí, ngày xưa người Trụ giam vua Văn Vương 文王 ở ngục Dũ Lí. Ta quen đọc là chữ dữu. Cũng viết là 羐.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Dẫn dắt tới điều thiện;
②【羑里】Dữu lí [Yôulê] Ngục Dữu lí (theo truyền thuyết là nơi vua Trụ giam vua Văn vương thời xưa).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiến cử người hiền tài — Tiến đến chỗ tốt đẹp.

Tự hình 2

Dị thể 7

Một số bài thơ có sử dụng

dữu [dửu, ]

U+83A0, tổng 10 nét, bộ thảo 艸 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài lúa dại — Xấu xa. Chẳng hạn Dữu ngôn ( lời nói xấu xa ). Ta có người đọc Tú.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

dữu [luỹ, vị]

U+873C, tổng 14 nét, bộ trùng 虫 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con khỉ đuôi dài

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một loài vượn đuôi dài. § Cũng đọc là “dữu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Loài khỉ đuôi dài, cũng đọc là chữ dữu.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Một loại khỉ đuôi dài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài vượn đuôi dài. Cũng đọc Luỹ.

Tự hình 2

Dị thể 4

dữu [hựu, tụ]

U+890E, tổng 14 nét, bộ y 衣 (+8 nét)
phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn mặc trịnh trọng — Một âm khác là Tụ.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

dữu [hựu, tụ]

U+890F, tổng 14 nét, bộ y 衣 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Dữu 褎 — Một âm khác là Tụ.

Tự hình 1

Dị thể 2