Có 2 kết quả:

施 thia𩸸 thia

1/2

thia [the, thi, thè, thí, thỉ, thị]

U+65BD, tổng 9 nét, bộ phương 方 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

ném thia lia

Tự hình 4

Dị thể 12

Chữ gần giống 8

Bình luận 0

thia

U+29E38, tổng 19 nét, bộ ngư 魚 (+8 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cá thia lia; ném thia lia

Chữ gần giống 1

Bình luận 0