Có 4 kết quả:

施 the絁 the𦂛 the𫄋 the

1/4

the [thi, thia, thè, thí, thỉ, thị]

U+65BD, tổng 9 nét, bộ phương 方 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

phòng the

Tự hình 4

Dị thể 12

Chữ gần giống 8

Bình luận 0

the

U+7D41, tổng 11 nét, bộ mịch 糸 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

vải the

Tự hình 1

Dị thể 5

Chữ gần giống 13

Bình luận 0

the

U+2609B, tổng 15 nét, bộ mịch 糸 (+9 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

màn the

Tự hình 1

Chữ gần giống 4

Bình luận 0

the

U+2B10B, tổng 19 nét, bộ mịch 糸 (+13 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

màn the

Bình luận 0