Có 1 kết quả:

粘 liān ㄌㄧㄢ

1/1

liān ㄌㄧㄢ [nián ㄋㄧㄢˊ, zhān ㄓㄢ]

U+7C98, tổng 11 nét, bộ mǐ 米 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh