Có 3 kết quả:

灵 leng玲 leng靈 leng

1/3

leng [lanh, linh, liêng, lênh, lẻng]

U+7075, tổng 7 nét, bộ kệ 彐 (+4 nét), hoả 火 (+3 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

leng keng

Tự hình 2

Dị thể 22

leng [lanh, linh, liếng, lẻng]

U+73B2, tổng 9 nét, bộ ngọc 玉 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

leng keng

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 15

leng [lanh, linh, liêng, lênh, lình, lẻng]

U+9748, tổng 24 nét, bộ vũ 雨 (+16 nét)
phồn thể, hình thanh