Có 4 kết quả:

佐 zuǒ ㄗㄨㄛˇ咗 zuǒ ㄗㄨㄛˇ左 zuǒ ㄗㄨㄛˇ撮 zuǒ ㄗㄨㄛˇ

1/4

zuǒ ㄗㄨㄛˇ

U+4F50, tổng 7 nét, bộ rén 人 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

giúp đỡ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Giúp. ◎Như: “phụ tá” 輔佐 giúp đỡ. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Thị niên, ngô tá nhung Từ Châu” 是年,吾佐戎徐州 (Tế thập nhị lang văn 祭十二郎文) Năm đó, chú giúp việc binh ở Từ Châu.
2. (Động) Phụ với người khác ăn uống, khuyến ẩm, phối thực. ◎Như: “tá tửu” 佐酒 cùng uống rượu.
3. (Danh) Người giúp đỡ, người phụ trợ. ◎Như: “huyện tá” 縣佐 chức quan giúp việc quan huyện.
4. (Tính) Phó, thứ hai, ở địa vị phụ trợ. ◎Như: “tá xa” 佐車 xe phó (ngày xưa dành cho vua đi chinh chiến hoặc săn bắn).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giúp đỡ: 佐理 Giúp việc;
② Người giúp đỡ: 僚佐 Người giúp việc, người trợ tá.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng ở bên trái mình để giúp đỡ mình ( chữ Tả cạnh chữ Nhân ) — Giúp đỡ — Người đứng phó. Phụ tá.

Từ điển Trung-Anh

(1) to assist
(2) assistant
(3) aide
(4) to accompany

Tự hình 3

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Từ ghép 18

Một số bài thơ có sử dụng

zuǒ ㄗㄨㄛˇ

U+5497, tổng 8 nét, bộ kǒu 口 (+5 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cantonese particle equivalent to 了[le5] or 過|过[guo4]

Tự hình 1

Chữ gần giống 1

zuǒ ㄗㄨㄛˇ

U+5DE6, tổng 5 nét, bộ gōng 工 (+2 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

bên trái

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bên trái. ◎Như: “hư tả dĩ đãi” 虛左以待 để chừa bên trái xe để đợi người hiền tài, “hướng tả chuyển” 向左轉 quay về bên trái, “tiền hậu tả hữu” 前後左右 đằng trước đằng sau bên trái bên phải.
2. (Danh) Phía đông. § Cách định phương hướng cho phương đông là bên tay trái. ◎Như: “sơn tả” 山左 phía đông của núi, “giang tả” 江左 phía đông của sông.
3. (Danh) Họ “Tả”.
4. (Tính) Ở phía tay trái. ◎Như: “tả phương” 左方 phía trái, “tả diện” 左面 mặt bên trái.
5. (Tính) Cấp tiến. ◎Như: “tả phái” 左派 phe tả.
6. (Tính) Không chính đính. ◎Như: “tả đạo hoặc chúng” 左道惑眾 đạo dối lừa chúng.
7. (Động) Làm trái lại, không hợp. ◎Như: “ý kiến tương tả” 相左 ý kiến khác nhau.
8. (Phó) Không đúng, không thích hợp. ◎Như: “tả kế” 左計 đưa ra kế sách không thích hợp, mưu hoạch hỏng.
9. (Phó) Giáng xuống. ◎Như: “tả thiên” 左遷 bị giáng chức.
10. (Phó) Sai, lệch. ◎Như: “nhĩ tưởng tả liễu” 你想左了 anh nghĩ sai rồi, “tha thuyết tả liễu” 他說左了 anh ấy nói trật rồi.
11. Một âm là “tá”. (Động) Giúp, phụ tá. § Thông “tá” 佐.
12. (Động) Chứng nghiệm. ◎Như: “chứng tá” 證左 người làm chứng.
13. (Danh) Tiếng nói khiêm trong thư từ. ◎Như: “dĩ ngu tá hữu” 以娛左右 để làm vui cho người hầu hạ.

Từ điển Thiều Chửu

① Bên trái, phàm cái gì ở bên tay trái đều gọi là tả. Như hư tả dĩ đãi 虛左以待 để chừa bên trái xe để đợi người đến, ý nói cần dùng lắm.
② Phía đông. Cách định phương hướng cho phương đông là bên tay trái, nên sơn đông 山東 gọi là sơn tả 山左, giang đông 江東 gọi là giang tả 江左, v.v.
③ Bất tiện, như tả kế 左計 kế không hay, hai bên không hợp nhau gọi là tương tả 相左.
④ Không được chính đính, như tả đạo hoặc chúng 左道惑眾 đạo dối lừa chúng.
⑤ Giáng xuống, quan bị giáng chức gọi là tả thiên 左遷.
⑥ Một âm là tá. Giúp, cũng như chữ tá 佐.
⑦ Tiếng nói khiêm trong thư từ, như dĩ ngu tá hữu 以娛左右 nghĩa là chỉ để làm vui cho người hầu hạ, chứ không dám nói ngay đến người mình nói vậy.
⑧ Chứng nghiệm, như chứng tá 證左 người làm chứng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Bên) trái: 向左轉 Quay về bên trái; 左手 Tay trái. (Ngr) Phía đông: 山左 Phía đông núi;
② Quá ngoan cố, tả: 左右兩派 Hai phe tả và hữu;
③ Sai, sai lệch, không hay, không hợp: 越說越左 Càng nói càng sai; 你想左了 Anh nghĩ sai rồi; 左計 Kế dở; 相左 Không hợp nhau;
④ Khác, khác nhau: 意見相左 Ý kiến khác nhau;
⑤ (văn) Không ngay chính, tà: 左道 Tà đạo;
⑥ (văn) Phía đông: 江左 Phía đông sông; 山左 Phía đông núi;
⑦ (văn) (Bằng chứng...) phụ, giúp (dùng như 佐, bộ 亻);
⑧ (văn) Sa sút, xuống dốc;
⑨ (văn) Không vâng lời, bất chấp;
⑩ [Zuô] (Họ) Tả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phía tay trái. Bên trái. Thành ngữ: Tả phù hữu bật ( bên trái nâng bên phải giúp, chỉ sự giúp đỡ của nhiều người, từ nhiều phía ) — Phía đông ( đứng xoay lưng về hướng bắc, ngó mặt về hướng nam, thì bên trái là hướng đông, do đó gọi hướng đông là Tả ) — Không thuận tiện. Trái lẽ — Ở dưới — Xuống dưới. Giáng xuống.

Từ điển Trung-Anh

(1) left
(2) the Left (politics)
(3) east
(4) unorthodox
(5) queer
(6) wrong
(7) differing
(8) opposite
(9) variant of 佐[zuo3]

Tự hình 6

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Từ ghép 98

Một số bài thơ có sử dụng

zuǒ ㄗㄨㄛˇ [cuō ㄘㄨㄛ]

U+64AE, tổng 15 nét, bộ shǒu 手 (+12 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bắt, tóm, quặp lấy. ◇Trang Tử 莊子: “Si hưu dạ toát tảo, sát hào mạt, trú xuất sân mục nhi bất kiến khưu sơn” 鴟鵂夜撮蚤, 察毫末, 晝出, 瞋目而不見丘山 (Thu thủy 秋水) Cú vọ đêm bắt bọ chét, nhìn rõ mảy lông, ban ngày ra, trố mắt mà nhìn không thấy gò núi.
2. (Động) Tụ họp. ◇Khổng Tử gia ngữ 孔子家語: “Kì tụ xứ túc dĩ toát đồ thành đảng” 其聚處足以撮徒成黨 (Thủy tru 始誅) Chỗ ở của ông đủ họp học trò thành đảng.
3. (Động) Trích lục, rút tỉa. ◎Như: “toát yếu” 撮要 rút lấy những điều cốt yếu. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tương thị tục đích thô thoại, toát kì yếu, san kì phồn, tái gia nhuận sắc bỉ phương xuất lai” 將市俗的粗話, 撮其要, 刪其繁, 再加潤色比方出來 (Đệ tứ thập nhị hồi) Đem những tiếng tục ở đầu đường xó chợ rút ra những lời chủ chốt, bớt chỗ rườm rà, rồi tô điểm thêm lên, nên nói câu nào ra câu ấy.
4. (Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị dung lượng bằng một phần ngàn “cân” 斤. (2) Giúm, nhúm. ◎Như: “nhất toát diêm” 一撮鹽 một giúm muối, “nhất toát thổ” 一撮土 một nhúm đất. (3) Chùm, chòm (tóc, râu, cỏ, ...). ◎Như: “nhất toát đầu phát” 一撮頭髮 một chùm tóc.

Từ điển Thiều Chửu

① Dúm, phép đong ngày xưa cứ đếm 256 hạt thóc gọi là một toát.
② Dúm lấy, rút lại, như toát yếu 撮要 rút lấy các cái cốt yếu.
③ Tụ họp.

Từ điển Trần Văn Chánh

Dúm, chòm: 一撮兒黑毛 Một chòm lông đen. Xem 撮 [cuo].

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Chụm lại, túm lại, chắp lại.【撮合】toát hợp [cuohe] Xe duyên, xe tơ, chắp nối;
② Vun, xúc, đánh đống lại: 撮成一堆 Vun thành một đống; 撮了一簸箕土 Xúc một ki đất;
③ (đph) Bốc: 撮藥 Bốc thuốc;
④ Tóm tắt, tóm lấy, rút lại, toát (yếu). 【撮要】toát yếu [cuoyào] Tóm tắt, trích yếu, toát yếu;
⑤ Toát (= 1/1000 thăng Trung Quốc);
⑥ (loại) Dúm, nhúm: 一撮鹽 Một dúm muối; 一小撮人 Một nhúm người. Xem 撮 [zuô].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng ngón tay mà nhón lấy — Gom gọn lại — Tên một đơn vị đo lường thời xưa, bằng 1/10 thăng — Chỉ vật nhỏ bé, ít ỏi.

Từ điển Trung-Anh

classifier for hair or grass: tuft

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 7

Một số bài thơ có sử dụng