Có 1 kết quả:

cảo tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thơ văn, đồ họa còn đang soạn thảo. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Khiếu tha chiếu trước giá đồ dạng san bổ trứ lập liễu cảo tử” 叫他照著這圖樣刪補著立了稿子 (Đệ tứ nhị hồi).
2. Thơ văn đã làm xong. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tha môn thính kiến cha môn khởi thi xã, cầu ngã bả cảo tử cấp tha môn tiều tiều” 他們聽見咱們起詩社, 求我把稿子給他們瞧瞧 (Đệ tứ bát hồi).
3. Dáng vẻ, hình dạng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngã khán ca nhi đích giá cá hình dong thân đoạn, ngôn đàm cử động, chẩm ma tựu đồng đương nhật Quốc Công da nhất cá cảo tử” 我看哥兒的這個形容身段, 言談舉動, 怎麼就同當日國公爺一個稿子 (Đệ nhị thập cửu hồi) Tôi xem cậu ấy bóng dáng, nói năng, đi đứng, sao mà giống hệt dáng điệu của đức Quốc công nhà ta ngày trước vậy.
4. Chủ ý, kế hoạch. ◎Như: “giá kiện sự cai chẩm ma tố, ngã tâm lí dĩ kinh hữu cảo tử liễu” 這件事該怎麼做, 我心裡已經有稿子了.