Có 1 kết quả:

phiên nhiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vẻ tương phản. ◇Cung Tự Trân 龔自珍: “Thường dĩ hạ nhật độc "Kì chiêu" chi thi, phiên nhiên phản chi, tác thi nhị chương, dĩ di hậu chi tự chất cốc giả” 嘗以暇日讀《祈昭》之詩, 翩然反之, 作詩二章, 以貽後之自桎梏者 (Phản "Kì chiêu" 反《祈招》, Tự 序).
2. Bay đi. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Chuyển nhãn hóa vi anh vũ, phiên nhiên thệ hĩ” 轉眼化為鸚鵡, 翩然逝矣 (A Anh 阿英) Trong chớp mắt biến thành chim anh vũ bay mất.
3. Nhanh nhẹ. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Ngôn thứ, nữ dĩ phiên nhiên nhập, bái phục địa hạ” 言次, 女已翩然入, 拜伏地下 (Niếp Tiểu Thiến 聶小倩) Vừa nói xong thì cô gái nhanh nhẹ bước vào sụp lạy.
4. Tiêu sái, tự tại. ◇Phương Hiếu Nhụ 方孝孺: “Thi dữ thư giai phiên nhiên hữu trần ngoại ý, thành hi thế kì ngoạn dã” 詩與書皆翩然有塵外意, 誠希世奇玩也 (Đề Tống Trọng hành thảo thư tự tác thi 題宋仲珩草書自作詩).

Một số bài thơ có sử dụng