Có 7 kết quả:

㘇 vinh榮 vinh縈 vinh荣 vinh萦 vinh蝾 vinh蠑 vinh

1/7

vinh [vang, vạn]

U+3607, tổng 17 nét, bộ khẩu 口 (+14 nét)
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

vinh váo

Chữ gần giống 2

Bình luận 0

vinh [vang, vanh, vành, vênh, văng, vểnh]

U+69AE, tổng 14 nét, bộ mộc 木 (+10 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

hiển vinh

Tự hình 4

Dị thể 4

Chữ gần giống 5

Bình luận 0

vinh [oanh, quanh]

U+7E08, tổng 16 nét, bộ mịch 糸 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

vinh hoài(tưởng nhớ)

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 16

Bình luận 0

vinh

U+8363, tổng 9 nét, bộ thảo 艸 (+6 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

hiển vinh

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Bình luận 0

vinh [oanh]

U+8426, tổng 11 nét, bộ thảo 艸 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

vinh hoài(tưởng nhớ)

Tự hình 2

Dị thể 2

Bình luận 0

vinh

U+877E, tổng 15 nét, bộ trùng 虫 (+9 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

vinh nguyên (Kỳ Đà nước)

Tự hình 2

Dị thể 1

Bình luận 0

vinh [vanh]

U+8811, tổng 20 nét, bộ trùng 虫 (+14 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

vinh nguyên (Kỳ Đà nước)

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 3

Bình luận 0