Có 2 kết quả:

sáchtác

1/2

sách

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. dây tơ
2. tìm tòi, lục
3. tan tác, chia lìa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dây to, thừng, chão. ◎Như: “ma tác” 麻索 thừng đay, “thiết tác” 鐵索 xích sắt. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Thiết tác liên chu, quả nhiên độ giang như lí bình địa” 鐵索連舟, 果然渡江如履平地 (Đệ tứ thập bát hồi) Dây xích sắt nối liền các thuyền lại vào nhau, quả thật đi trên sông như đạp chân trên đất bằng.
2. (Danh) “Huyền tác” 弦索 nhạc khí dùng dây.
3. (Danh) Họ “Tác”.
4. (Động) Siết, thắt chặt. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Tác hồ thằng chi sỉ sỉ” 索胡繩之纚纚 (Li tao 離騷) Buộc chặt sợi dài lượt thượt.
5. (Phó) Lẻ loi, trơ trọi. ◎Như: “tác cư” 索居 ở một mình, “li quần tác cư” 離群索居 lìa đàn ở một mình. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Lãn tính tòng lai ái tác cư” 懶性從來愛索居 (Mạn thành 漫成) Tính lười từ trước đến nay, thích ở một mình.
6. (Phó) Hết, tận cùng. ◎Như: “tất tác tệ phú” 悉索敝賦 nhặt nhạnh hết cả của sở hữu, “hứng vị tác nhiên” 興味索然 hứng thú hết cả, “tác nhiên vô vị” 索然無味 không chút mùi vị nào.
7. Một âm là “sách”. (Động) Lục lọi, tim kiếm. ◎Như: “sưu sách” 搜索 tìm tòi, “bộ thủ sách dẫn” 部首索引 tra tìm (chữ) theo bộ thủ. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Gia trung khách kiến tân lang cửu bất chí, cộng sách chi” 家中客見新郎久不至, 共索之 (Tân lang 新郎) Khách trong nhà thấy chú rể mãi không về, cùng đi tìm.
8. (Động) Đòi, cầu, mong muốn. ◎Như: “yêu sách” 要索 đòi hỏi, “sách tiền” 索錢 đòi tiền.
9. (Danh) Phép độ, khuôn phép, quy tắc.
10. § Ta quen đọc là “sách” cả.

Từ điển Thiều Chửu

① Dây tơ.
② Huyền tác 弦索 đồ âm nhạc bằng dây.
③ Phép độ.
④ Tan tác, như hứng vị tác nhiên 興味索然 hứng thú tan tác, li quần tác cư 離群索居 lìa đàn ở một mình, v.v.
⑤ Hết, như tất tác tệ phú 悉索敝賦 nhặt nhạnh hết cả của sở hữu.
⑥ Một âm là sách. Lục lọi, đòi, cầu. ta quen đọc là chữ sách cả.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thừng to, chão: 麻索 Thừng đay; 船索 Thừng kéo thuyền; 鐵索橋 Cầu xích sắt;
② Tìm tòi, lục: 搜索 Lục soát;
③ Đòi, yêu cầu, yêu sách, lấy: 索錢 Đòi tiền; 索價 Đòi giá; 索欠 Đòi nợ;
④ Không chút nào, tan tác, lẻ loi: 索然無味 Không chút mùi vị nào; 離群索居 Lìa đàn ở riêng, sống lẻ loi;
⑤ (văn) Hết: 索絕 Đứt hết. 【索性】sách tính [suôxìng] (pht) Quách, phắt, béng, dứt khoát: 索性走了 Đi quách cho rồi;
⑥ (văn) Khuôn phép, phép độ, quy tắc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm tòi. Tìm kiếm. Xem Sách ẩn 索隱 — Mong muốn. Đòi hỏi. Xem Sách nhiễu 索擾 — Một âm khác là Tác. Xem Tác.

Từ ghép 9

tác

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. dây tơ
2. tìm tòi, lục
3. tan tác, chia lìa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dây to, thừng, chão. ◎Như: “ma tác” 麻索 thừng đay, “thiết tác” 鐵索 xích sắt. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Thiết tác liên chu, quả nhiên độ giang như lí bình địa” 鐵索連舟, 果然渡江如履平地 (Đệ tứ thập bát hồi) Dây xích sắt nối liền các thuyền lại vào nhau, quả thật đi trên sông như đạp chân trên đất bằng.
2. (Danh) “Huyền tác” 弦索 nhạc khí dùng dây.
3. (Danh) Họ “Tác”.
4. (Động) Siết, thắt chặt. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Tác hồ thằng chi sỉ sỉ” 索胡繩之纚纚 (Li tao 離騷) Buộc chặt sợi dài lượt thượt.
5. (Phó) Lẻ loi, trơ trọi. ◎Như: “tác cư” 索居 ở một mình, “li quần tác cư” 離群索居 lìa đàn ở một mình. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Lãn tính tòng lai ái tác cư” 懶性從來愛索居 (Mạn thành 漫成) Tính lười từ trước đến nay, thích ở một mình.
6. (Phó) Hết, tận cùng. ◎Như: “tất tác tệ phú” 悉索敝賦 nhặt nhạnh hết cả của sở hữu, “hứng vị tác nhiên” 興味索然 hứng thú hết cả, “tác nhiên vô vị” 索然無味 không chút mùi vị nào.
7. Một âm là “sách”. (Động) Lục lọi, tim kiếm. ◎Như: “sưu sách” 搜索 tìm tòi, “bộ thủ sách dẫn” 部首索引 tra tìm (chữ) theo bộ thủ. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Gia trung khách kiến tân lang cửu bất chí, cộng sách chi” 家中客見新郎久不至, 共索之 (Tân lang 新郎) Khách trong nhà thấy chú rể mãi không về, cùng đi tìm.
8. (Động) Đòi, cầu, mong muốn. ◎Như: “yêu sách” 要索 đòi hỏi, “sách tiền” 索錢 đòi tiền.
9. (Danh) Phép độ, khuôn phép, quy tắc.
10. § Ta quen đọc là “sách” cả.

Từ điển Thiều Chửu

① Dây tơ.
② Huyền tác 弦索 đồ âm nhạc bằng dây.
③ Phép độ.
④ Tan tác, như hứng vị tác nhiên 興味索然 hứng thú tan tác, li quần tác cư 離群索居 lìa đàn ở một mình, v.v.
⑤ Hết, như tất tác tệ phú 悉索敝賦 nhặt nhạnh hết cả của sở hữu.
⑥ Một âm là sách. Lục lọi, đòi, cầu. ta quen đọc là chữ sách cả.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thừng to, chão: 麻索 Thừng đay; 船索 Thừng kéo thuyền; 鐵索橋 Cầu xích sắt;
② Tìm tòi, lục: 搜索 Lục soát;
③ Đòi, yêu cầu, yêu sách, lấy: 索錢 Đòi tiền; 索價 Đòi giá; 索欠 Đòi nợ;
④ Không chút nào, tan tác, lẻ loi: 索然無味 Không chút mùi vị nào; 離群索居 Lìa đàn ở riêng, sống lẻ loi;
⑤ (văn) Hết: 索絕 Đứt hết. 【索性】sách tính [suôxìng] (pht) Quách, phắt, béng, dứt khoát: 索性走了 Đi quách cho rồi;
⑥ (văn) Khuôn phép, phép độ, quy tắc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợi dây lớn — Buộc lại, thắt chặt lại — Phép tắc — Hết, không còn gì — Tìm kiếm. Như chữ Tác

Từ ghép 3